પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્તાવના

તાલુકા પંચાયત આણંદની હિસાબી શાખા દવારા સરકારશ્રી તરફથી મળતી ગ્રાન્ટો તે અંગેની ફાળવણી તથા તેના હિસાબો નિભાવવા તથા તેને લગતી આનુસાંગીક કામગીરી કરવામાં આવે છે. વળી તાલુકા પંચાયતનું બજેટ તૈયાર કરવું તથા વાષિક હિસાબો નિભાવવા,હિસાબોનું લોકલફંડ કચેરી,એ.જી.કચેરી, મારફત ઓડીટ કરાવવાની કામગીરી અને પેરાઓની નિકાલની કામગીરી આ શાખામાંથી થાય છે.