પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી,
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૪૧૯૫૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર  
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી જી.એમ.સોલંકી નાયબ હિસાબનીશ ૨૪૧૯૫૦ -