પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસૂલ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત આણંદ મુ.પો- તાલુકો-આણંદ જિલ્‍લો- આણંદ પીન નં.-૩૮૮૦૦૧
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૬૯૨ – ૨૪૧૯૫૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર ૦૨૬૯૦- ૨૨૪૧૯૫૦
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી કે.એમ.સોઢા મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી (ઇ.ચા) ૨૪૧૯૫૦ ૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬ -
શ્રી ઇ.પી પરેરા જુ.કલાકૅ ૨૪૧૯૫૦ - -