પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

ગામતળ પ્‍લોટોનો યોગ્‍ય નિકાલ
જ.મહે.કા.ક. ૪૩,૧૩ હેઠળ લાગુ જમીનો મળવા અંગે.

ગ્રામ પંચાયત ઉઘરાવે તેવા વેરાઓ જેમકે ઘરવેરો, દિવાબતી વેરો, પાણી વેરો અને સફાઇ વેરાની વસુલાતની કામગીરી

જ.મહે.કા.ક. ૬પ,૧૩ અન્‍વયે બિનખેતી માહિતી
ભાડા પટાની જમીનો આપવા અભિપ્રાય
૬૬-૬૭ અન્‍વયે મંજુરીએ જમીનોના ઉપયોગ બદલ શરત ભંગ
ગૌચર ગામતળ જમીનો ઉપર ગેરકાયદેસર દબાણો દુર કરાવવા
ખેતી અને બિનખેતી આકારની વસુલાત
તગાવી ધિરાણ અને વસુલાત
રેવન્‍યુ રાહે વસુલાત અન્‍ય ખાતાની કામગીરી