પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત આણંદ મુ.પો- તાલુકો- આણંદ જિલ્‍લો- આણંદ પીન નં.-૩૮૮ ૦૦૧
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૪૧૯૫૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી એસ.ડી.દેસાઇ તાલુકા વિકાસ અધિકારી-બોરસદ - - -
શ્રી કે.એમ.સોઢા વિ.અધિ.સહકાર ૨૪૧૯૫૦ - -