પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા રમત ગમત કાર્યક્રમ

રમત ગમત કાર્યક્રમ

પ્રા.શાળાના બાળકોની સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ રમતોત્સધવ સ્પકર્ધાઓ પે.સેન્ટાર કક્ષાએ તથા તાલુકા કક્ષાની સ્પંર્ધાઓ દર વર્ષે યોજવામાં આવે છે.