પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયતઆણંદ મુ.પો- તાલુકો આણંદ જિલ્‍લો- આણંદ પીન નં.-૩૮૮ ૦૦૧
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૪૧૯૫૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર  
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી એમ.બી.પંડોર તા.કે. નિ. ૨૪૧૯૫૦ -