પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠમહેકમ શાખાઅંદાજ૫ત

બોરસદ તાલુકા પંચાયતનું સને ર૦૧૭-૧૮ નુ સુધારેલ અને ર૦૧૮-૧૯ નુ અસલ અંદાજ૫ત્ર


અ.નં.વિગતસને ર૦૧૮-૧૯ વર્ષનુ સુધારેલ અંદાજ૫ત્ર સને ર૦૧૯-ર૦ર૦ વર્ષનુ અસલ અંદાજ૫ત્ર
વર્ષની શરૂઆતની ઉઘડતી સિલક ૧૩૧૫૮૫૩૪૩૧૦૪૫૨૭૯૪૩
વર્ષ દરમ્યાન અંદાજીત આવક ૧૨૩૫૨૨૨૦૦૦૧૩૦૩૧૫૨૦૦૦
કુલ સિલક ૧૩૬૬૮૦૭૩૪૩૧૪૦૭૬૭૯૯૪૩
વર્ષ દરમ્યાન અંદાજીત ખર્ચ ૧૨૬૨૨૭૯૪૦૦૧૩૨૫૫૩૪૪૦૦
વર્ષના અંતે અંદાજીત બંધ સિલક ૧૦૪૫૨૭૯૪૩૮૨૧૪૫૫૪૩