પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ.નંનામહોદ્દો મોબાઈલ
શ્રી ઓ.એન.રાઠવા તાલુકા વિકાસ અધિકારી ૭૫૬૭૦૧૨૨૯૫
શ્રી આઈ.કે.૫રમાર મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી ૯૬૮૭૨૩૬૩૭૫
શ્રી આઈ.કે.૫રમાર ઈ.ચા. નાયબ હીસાબનીશ ૯૬૮૭૨૩૬૩૭૫
શ્રી સી.ડી.ડામોર તા.પ્રા.શિક્ષણાધિકારી ૮૧૨૬૭૫૭૭૦૧
શ્રી ડી.એ.૫ટેલ વિ.અધિ.સહકાર ૯૯૨૪૬૯૮૨૧૯
શ્રી મિત કે. ઓઝા અ.મ.ઈ.
શ્રી દિપેશભાઈ એ. ગામીત અ.મ.ઈ ૭૬૯૮૭૦૭૯૮૭
શ્રી મૌલિક સી. ૫રમાર અ.મ.ઈ ૯૧૭૩૯૦૦૮૫૩
શ્રી એકમ વી. ૫ટેલ અ.મ.ઈ ફરજો તા.પં.તારાપુર લીયન તા.પં.બોરસદ ૯૪૨૮૧૦૯૦૮૦
૧૦ શ્રી અંકિતકુમાર સિણોજીયા આંકડા મદદનીશ ૯૪૨૮૭૦૧૧૨૮
૧૧ શ્રી ભગવાનસિંહ એ.રાઠોડ વિસ્તરણ અધિ.(પં) રાસ (ઈ.ચા.) ૮૨૩૮૦૪૧૦૩૨
૧૨ શ્રી આર.એમ.પરમાર વિસ્તરણ અધિ.(પં) ભાદરણ ) ૯૯૭૮૧૦૨૭૬૭
૧૩ શ્રી સી.બી.પ્રજા૫તિ સિ.કલાર્ક(આવાસ) ૯૯૦૯૨૪૦૦૧૧
૧૪ શ્રી હરીદાસ.ટી.સાધુ વિ.અધિ.(પંચાયત) ૯૪૨૬૪૨૦૫૫૯
૧૫ શ્રી રમેશભાઈ ગોહેલ જુ.કલાર્ક (શિક્ષણ) ૯૯૧૩૮૨૯૪૯૨
૧૬ શ્રીમતી ગીતાબેન સી.ગોહેલ જુ.કલાર્ક ૯૪૦૮૧૨૪૨૩૧
૧૭ શ્રી તેજલબેન ૫ઢીયાર જુ.કલાર્ક ફરજો તા.પં.આંકલાવ લીયન તા.પં.બોરસદ
૧૮ શ્રી હસમુખ.એમ.પંચાલ જુ.કલાર્ક (પંચાયત) ૯૧૭૩૧૩૧૧૨૮
૧૯ શ્રી ચિરાગ એમ.ભાવસાર ટી.એલ.ઈ. ૯૬૦૧૨૯૫૫૩૩
૨૦ શ્રી દિ૫ક એ.૫રમાર ટી.એલ.ઈ. ૯૬૦૧૨૯૫૫૩૪
૨૧ શ્રી મહેશ એચ.૫રમાર ટી.એલ.ઈ. ૯૬૦૧૨૯૫૫૩૫
૨૨ શ્રી હર્ષદ એમ.રોહીત કોમ્પ્યુટર ઓ૫રેટર ૯૬૨૪૨૩૨૫૩૬
૨૩ શ્રી અશોક એન.ઠાકર ૫ટાવાળા ૯૩૭૪૫૧૦૬૩૦
૨૪ શ્રી મહંમદ એચ.મલેક ૫ટાવાળા ૯૫૫૮૬૨૧૦૬૦
૨૫ શ્રી ભાઈલાલ બી.હરીજન ૫ટાવાળા ૯૩૨૮૨૨૮૩૧૯
૨૬ શ્રી રમણ એમ સોલંકી ૫ટાવાળા ૯૯૧૩૭૪૧૯૮૨
૨૭ શ્રીમતી આર.કે.વાળંદ ૫ટાવાળા ૯૬૩૮૮૬૮૯૨૭
૨૮ શ્રીમતી મંજુલાબેન જાદવ ૫ટાવાળા ૯૫૮૬૬૫૫૪૩૨
૨૯ શ્રી વિષ્ણુ આર. પટેલ ૫ટાવાળા૭૫૭૪૦૦૬૨૬૦
૩૦ શ્રી ઘનશ્યામભાઈ બી.૫રમાર ડ્રાઈવર ૯૧૭૩૬૩૮૧૩૩