પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા શાખાની યોજનાઓ
૧.મહિલા તથા જનરલ કેટેગરીનાં લોકો માટે બકરા એકમ સ્થાઓપવાની યોજના.
૨.ઘાસ ચારા વિકાસ અન્વગયે ચાફકટર સહાય આપવાની યોજન
૩.ગમાણ સહાય યોજના
૪.ઘેટા-બકરા વિકાસ યોજના
૫.ઘાસ ચારા પાકનાં મીની કીટસ
૬.પશુ આરોગ્યા યોજના
૭.પશુ સંવર્ધન યોજના
૮.ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ અનુ.જાતીનાં દુધાળા પશુઓ માટે હેલ્થા કવર પેકેજ યોજના