પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંધકામ શાખા

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુ - તાલુકા પંચાયત બોરસદ મુ.પો.બોરસદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - બોરસદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી આઈ.કે.૫રમાર મ.તા.વિ.અધિ. ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬ - ૯૬૮૭૨૩૬૩૭૫