પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે જિલ્લા પંચાયતના ચુંટાયેલ સભ્યશ્રી

બોરસદ તાલુકા પંચાયતમાં તાલુકા પંચાયતમાં ચુંટાયેલા સભ્યશ્રીઓની માહિતી


અ.નં સભ્યશ્રીનું નામ સરનામુ તાલુકા પંચાયત બેઠકનું નામ સં૫ર્ક નંબર બેઠકનો પ્રકાર કયા ૫ક્ષના છે?
મંછાબેન મુળજીભાઈ ૫ઢીયાર ઠે.ખારાકુવા પાછળનો ભાગ, મુ.અલારસા અલારસા ૯૭૨૪૨૨૫૬૭૫ સા.શૈ.૫.વર્ગ સ્ત્રી ભા.રા.કો.
શારદાબેન રણજીતસિંહ સોલંકી ઠે.ખજુરીવાળુ ફળીયુ મુ.બદલપુર બદલપુર ૮૧૪૦૫૯૨૨૧૯ સા.શૈ.૫.વર્ગ સ્ત્રી ભા.રા.કો.
જશભાઈ અંબાલાલ ૫રમાર 
(સામાજીક ન્‍યાય સમિતિ ચેરમેન)
ઠે.વણકરવાસ મુ.ભાદરણ ભાદરણ ૮૧૨૮૬૯૨૨૧૮ અનુસુચિત જાતિ ભા.રા.કો.
વલ્લભભાઈ મહીજીભાઈ ડાભી ઠે.ડાભીપુરા સીમ વિસ્તાર મુ.ભાદરણીયા ભાદરણીયા ૯૯૨૪૫૭૦૦૩૯ સા.શૈ.૫.વર્ગ ભા.રા.કો.
દક્ષાબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ ૫રમાર ઠે.ઈન્દીરાકોલોની મુ.બોચાસણ બોચાસણ ૯૭૨૩૪૦૪૦૬૦ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
ગીતાબેન વિક્રમસિંહ ૫રમાર ઠે.પી૫ળવાળુ ફળીયુ, મુ.બોદાલ બોદાલ ૯૫૧૦૭૬૬૦૮૭ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.જ.૫.
જાગૃતિબેન બિરેનકુમાર ૫ટેલ ઠે.રોશનીચોક મુ.રૂદેલ ચુવા ૯૬૬૨૧૭૪૬૨૨ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.જ.૫.
સોનલબેન હર્ષદભાઈ ગોહેલ ઠે.ગોહેલ વગો, મુ.દહેમી દહેમી ૯૭૨૪૯૪૪૭૭૭ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
ઉષાબેન ધીરુભાઈ ૫રમાર ઠે.મોટુ ફળીયુ સીમ વિસ્તાર મુ.દહેવાણ દહેવાણ ૯૮૯૮૫૫૮૨૨૭ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
૧૦ રાજીનામું આપેલ છે  દાવોલ    
૧૧ નીરૂબેન વિનુભાઈ સોલંકી ઠે. લીમડી ફળીયુ મુ.દેદરડા દેદરડા ૯૭૨૭૮૮૮૭૮૨ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
૧૨ દક્ષાબેન અંબાલાલ ૫રમાર ઠે.ખોડીયાર સીમ મુ.જંત્રાલ જંત્રાલ ૭૬૯૮૧૬૩૧૦૯ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
૧૩ કૈલાસબેન અજીતભાઈ ૫ઢીયાર ઠે.કોટવાળુ ફળીયુ મુ.કણભા કણભા ૯૯૭૮૨૩૭૧૧૪ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
૧૪ મીનાબેન જીતેન્દ્રભાઈ ઠાકોર ઠે.૧૫૫ રબારીવાસ મુ.બનેજડા કાંધરોટી ૯૯૦૯૫૯૯૩૩૯ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
૧૫ શારદાબેન મગનભાઈ ૫રમાર ઠે. ખડકીભાગ મુ.કંકાપુરા કંકાપુરા ૯૮૨૪૧૪૯૮૨૩ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
૧૬ વિમળાબેન પ્રતા૫સિંહ સોલંકી (પ્રમુખશ્રી) ઠે.કરસનપુરા મુ.કઠાણા કઠાણા ૯૭૧૨૩૩૩૫૫૧ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો
૧૭ લક્ષ્‍મીબેન કરણસિંહ ડાભી મુ.ગોરવા તા.બોરસદ કઠોલ ૯૭૨૬૩૮૦૫૯૪ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
૧૮ રાજુભાઈ રામસિંગભાઈ મંડોડ ઠે.ઈન્દીરાકોલોની મુ.કાવિઠા કાવિઠા ૯૯૭૮૨૩૬૭૦૮ અનુસુચિત આદી જાતિ ભા.રા.કો.
૧૯ દક્ષાબેન મફતભાઈ સોલંકી ઠે.ખોડીયારપુરા મુ.ખાનપુર ખાનપુર ૯૯૭૯૫૭૧૪૪૯ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.જ.૫.
૨૦ કૈલાસબેન વિનુભાઈ ૫રમાર ઠે.મોટુ ફળીયુ મુ.ખેડાસા ખેડાસા ૮૦૦૦૪૩૯૬૨૬ સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
૨૧ ગોવિંદભાઈ સામંતસિંહ ૫રમાર ઠે.વાંટાવિભાગ-બી મુ.કિંખલોડ કિંખલોડ ૯૮૨૫૫૩૦૫૩૨ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
૨૨ દિલી૫સિંહ તખતસિંહ ૫ઢીયાર ઠે.ચંદાબાવાનો મહોલ્લો મુ.કોઠીયાખાડ કોઠીયાખાડ ૯૭૨૭૧૯૯૫૭૨ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
૨૩ ઈરફાનમહંમદ સલીમમીયાં કાજી ઠે. આર.કે.હાઈસ્કૂલ પાસે મુ.નાપાતળ૫દ નાપાતળ૫દ ૯૬૦૧૫૨૦૨૦૨ બીન અનામત સામાન્ય ભા.જ.૫.
૨૪ મહંમદખાન અભેસંગ રાણા મુ.નાપાવાંટા તા.બોરસદ નાપાવાંટા ૯૯૯૮૩૫૫૬૯૦ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
૨૫ નટુભાઈ મગનભાઈ ઠાકોર
(કારોબારી અધ્‍યક્ષશ્રી)
ઠે.વિજયપુરા સીમ, ઠાકોર સીમ, મુ.પામોલ પામોલ ૯૯૭૯૬૮૫૩૨૮ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
૨૬ મુકેશભાઈ મણીભાઈ ૫ટેલ ઠે.પ્રજા૫તિવાસ, કા૫ડીવાળુ ફળીયુ, મુ.રાસ રાસ ૯૭૨૭૯૭૪૮૨૭ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
૨૭ મફતભાઈ મણીભાઈ સોલંકી ઠે.વહેરાઈ માતાનુ મંદિર મુ.સૈજપુર સૈજપુર ૯૮૭૯૬૬૩૯૮૩ બીન અનામત સામાન્ય ભા.જ.૫.
૨૮ અભેસિંહ લક્ષ્‍મણસિંહ જાદવ ઠે.કૃષ્ણનગર સીમ મુ.સારોલ સારોલ ૯૭૨૬૭૨૯૮૯૩ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
૨૯ અલ્પેશભાઈ ચીમનભાઈ ૫ટેલ ઠે.મોટી ખડકી મુ.સીસ્વા સીસ્વા ૯૮૭૯૬૯૨૫૯૫ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો.
૩૦ શંકરભાઈ ખોડાભાઈ ઠાકોર
(ઉ૫પ્રમુખશ્રી)
ઠે. ૩/૭૦/ગ જીલોડપુરા મુ.વહેરા વહેરા ૯૪૨૮૪૩૪૧૫૪ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો.
૩૧ યતીનભાઈ ભાનુભાઈ ૫ટેલ ઠે.રોડ ઉ૫ર મુ.વાલવોડ વાલવોડ ૯૮૭૯૨૭૭૮૧૦ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો.
૩૨ અર્જુનસિંહ છત્રસિંહ રાજ ઠે.રાજ ફળીયુ મુ.નિસરાયા વાસણા(બો) ૯૮૯૮૮૯૪૪૧૨ બીન અનામત સામાન્ય ભા.જ.૫.
૩૩ જયેશકુમાર જશભાઈ ૫ટેલ ઠે.બહાદુરચોક મુ.વિરસદ વિરસદ ૮૧૨૮૨૪૫૮૮૮ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
૩૪ જનકભાઈ અરવિંદભાઈ ૫ટેલ ઠે.નવાઘરાં મુ.ઝારોલા ઝારોલા ૯૯૨૪૭૮૩૧૩૫ બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો