પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ - સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા, મુ.પો.બોરસદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - બોરસદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર

શ્રીમતી શીલાબેન વર્મા

સી.ડી.પી.ઓ. ઘટક-૧ ૦ર૬૧૬-રર૧૫૧૮ -  

શ્રીમતી માલતીબેન ૫ઢીયાર

સી.ડી.પી.ઓ. ઘટક-ર ૦ર૬૧૬-રર૧૫૧૮ -