પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શાખાની કામગીરી

સિંચાઈ શાખાની કામગીરી

તાલુકાના દરેક ગામોએ ખેતી માટે પાણી પુરુ પાડવું.