પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

તાલુકામાં આવેલ ધાર્મિકસ્થળો

બોચાસણ સ્વામી નારાયણ મંદિર
બોરસદ સુર્યમંદિર
જૈન તીર્થધામ વાલવોડ
મહીસાગર મંદિર,બદલપુર.
સ્વામીનારાયણ મંદિર,વિરસદ.

ઐતિહાસિક સ્થળો

બોરસદ સત્યાગ્રહ છાવણી.
રાસ - સરદાર ૫ટેલ ધર૫કડ
કંકાપુરા -મહાત્મા ગાંધી દાંડીયાત્રા રાતવાસો.