પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શાખા માહિતી સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુમદદનીશ ખેતી નિયામકની કચેરી, મુ.પો.બોરસદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીમદદનીશ ખેતી નિયામક - બોરસદ
ફોન નંબર૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર-
ફેકસ નંબર૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી ડી. યુ. ૫ઢીયાર વિ.અ.ખેતી ૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬ ૯૯૧૩૬૨૬૬૧૭