પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસુલ શાખા

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામુ -તાલુકા પંચાયત બોરસદ મુ.પો.બોરસદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી -તાલુકા વિકાસ અધિકારી - બોરસદ
ફોન નંબર -૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬
ઈન્ટર કોમ નંબર --
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી આઈ.કે.૫રમાર મ.તા.વિ.અધિ. ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬ -  ૯૬૮૭૨૩૬૩૭૫