પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

 
સરનામુ : તાલુકા પંચાયત કચેરી, બોરસદ
મુ.બોરસદ તા.બોરસદ જિ.આણંદ
પીન.કો.૩૮૮૫૪૦
ફોન નંબર : રર૧૦૬૬
ફેકસ નંબર : રર૧૦૬૬