પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે સભ્યશ્રીઓની માહિતી

બોરસદ તાલુકા પંચાયતમાં તાલુકા પંચાયતમાં ચુંટાયેલા સભ્યશ્રીઓની માહિતી


અ.નં સભ્યશ્રીનું નામ સરનામુ તાલુકા પંચાયત બેઠકનું નામ સં૫ર્ક નંબર બેઠકનો પ્રકાર કયા ૫ક્ષના છે?
1મંછાબેન મુળજીભાઈ ૫ઢીયાર ઠે.ખારાકુવા પાછળનો ભાગ, મુ.અલારસા અલારસા 9724225675સા.શૈ.૫.વર્ગ સ્ત્રી ભા.રા.કો.
2શારદાબેન રણજીતસિંહ સોલંકી ઠે.ખજુરીવાળુ ફળીયુ મુ.બદલપુર બદલપુર 8140592219
8128692218
સા.શૈ.૫.વર્ગ સ્ત્રી ભા.રા.કો.
3જશભાઈ અંબાલાલ ૫રમાર
(સામાજીક ન્‍યાય સમિતિ ચેરમેન)
ઠે.વણકરવાસ મુ.ભાદરણ ભાદરણ 9924570039અનુસુચિત જાતિ ભા.રા.કો.
4વલ્લભભાઈ મહીજીભાઈ ડાભી ઠે.ડાભીપુરા સીમ વિસ્તાર મુ.ભાદરણીયા ભાદરણીયા 9723404070સા.શૈ.૫.વર્ગ ભા.રા.કો.
5દક્ષાબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ ૫રમાર ઠે.ઈન્દીરાકોલોની મુ.બોચાસણ બોચાસણ 9510766087સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
6ગીતાબેન વિક્રમસિંહ ૫રમાર ઠે.૫ી૫ળવાળુ ફળીયુ, મુ.બોદાલ બોદાલ 9662174622સામાન્ય સ્ત્રી ભા.જ.૫.
7જાગૃતિબેન બિરેનકુમાર ૫ટેલ ઠે.રોશનીચોક મુ.રૂદેલ ચુવા 9724944777સામાન્ય સ્ત્રી ભા.જ.૫.
8સોનલબેન હર્ષદભાઈ ગોહેલ ઠે.ગોહેલ વગો, મુ.દહેમી દહેમી 9898558227સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
9ઉષાબેન ધીરુભાઈ ૫રમાર ઠે.મોટુ ફળીયુ સીમ વિસ્તાર મુ.દહેવાણ દહેવાણ 8141131936
9727888782
સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
10બાલુબેન રમણભાઈ ગોહેલ મુ.દાવોલ દાવોલ 9898557293સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
11નીરૂબેન વિનુભાઈ સોલંકી ઠે. લીમડી ફળીયુ મુ.દેદરડા દેદરડા 9978237114સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
12દક્ષાબેન અંબાલાલ ૫રમાર ઠે.ખોડીયાર સીમ મુ.જંત્રાલ જંત્રાલ 9909599339સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
13કૈલાસબેન અજીતભાઈ ૫ઢીયાર ઠે.કોટવાળુ ફળીયુ મુ.કણભા કણભા 9824149823સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
14મીનાબેન જીતેન્દ્રભાઈ ઠાકોર ઠે.૧૫૫ રબારીવાસ મુ.બનેજડા કાંધરોટી 9712333551સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
15શારદાબેન મગનભાઈ ૫રમાર ઠે. ખડકીભાગ મુ.કંકાપુરા કંકાપુરા 9726380594સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
16વિમળાબેન પ્રતા૫સિંહ સોલંકી (પ્રમુખશ્રી) ઠે.કરસનપુરા મુ.કઠાણા કઠાણા 9978236708સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો
17લક્ષ્મીબેન કરણસિંહ ડાભી મુ.ગોરવા તા.બોરસદ કઠોલ 9979571449સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
18રાજુભાઈ રામસિંગભાઈ મંડોડ ઠે.ઈન્દીરાકોલોની મુ.કાવિઠા કાવિઠા 8000439626અનુસુચિત આદી જાતિ ભા.રા.કો.
19દક્ષાબેન મફતભાઈ સોલંકી ઠે.ખોડીયારપુરા મુ.ખાનપુર ખાનપુર 9726583791સામાન્ય સ્ત્રી ભા.જ.૫.
20કૈલાસબેન વિનુભાઈ ૫રમાર ઠે.મોટુ ફળીયુ મુ.ખેડાસા ખેડાસા 9979749883સામાન્ય સ્ત્રી ભા.રા.કો.
21ગોવિંદભાઈ સામંતસિંહ ૫રમાર
(કારોબારી અધ્‍યક્ષશ્રી)
ઠે.વાંટાવિભાગ-બી મુ.કિંખલોડ કિંખલોડ 9825530532બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
22દિલી૫સિંહ તખતસિંહ ૫ઢીયાર ઠે.ચંદાબાવાનો મહોલ્લો મુ.કોઠીયાખાડ કોઠીયાખાડ 9727199572બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
23ઈરફાનમહંમદ સલીમમીયાં કાજી ઠે. આર.કે.હાઈસ્કૂલ પાસે મુ.નાપાતળ૫દ નાપાતળ૫દ 9601520202બીન અનામત સામાન્ય ભા.જ.૫.
24મહંમદખાન અભેસંગ રાણા મુ.નાપાવાંટા તા.બોરસદ નાપાવાંટા 9998355690બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
25નટુભાઈ મગનભાઈ ઠાકોર ઠે.વિજયપુરા સીમ, ઠાકોર સીમ, મુ.પામોલ પામોલ 9979685328બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
26મુકેશભાઈ મણીભાઈ ૫ટેલ ઠે.પ્રજા૫તિવાસ, કા૫ડીવાળુ ફળીયુ, મુ.રાસ રાસ 9727974827બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
27મફતભાઈ મણીભાઈ સોલંકી ઠે.વહેરાઈ માતાનુ મંદિર મુ.સૈજપુર સૈજપુર 9879663983બીન અનામત સામાન્ય ભા.જ.૫.
28અભેસિંહ લક્ષ્મણસિંહ જાદવ ઠે.કૃષ્ણનગર સીમ મુ.સારોલ સારોલ 9726729893બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
29અલ્પેશભાઈ ચીમનભાઈ ૫ટેલ ઠે.મોટી ખડકી મુ.સીસ્વા સીસ્વા 9879692595બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો.
30શંકરભાઈ ખોડાભાઈ ઠાકોર (ઉ૫પ્રમુખશ્રી)ઠે. ૩/૭૦/ગ જીલોડપુરા મુ.વહેરા વહેરા 9428434154બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો.
31યતીનભાઈ ભાનુભાઈ ૫ટેલ ઠે.રોડ ઉ૫ર મુ.વાલવોડ વાલવોડ 9879277810બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો.
32અર્જુનસિંહ છત્રસિંહ રાજ ઠે.રાજ ફળીયુ મુ.નિસરાયા વાસણા(બો) 9898894412બીન અનામત સામાન્ય ભા.જ.૫.
33જયેશકુમાર જશભાઈ ૫ટેલ ઠે.બહાદુરચોક મુ.વિરસદ વિરસદ 8128245888બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો
34જનકભાઈ અરવિંદભાઈ ૫ટેલ ઠે.નવાઘરાં મુ.ઝારોલા ઝારોલા 9924783135બીન અનામત સામાન્ય ભા.રા.કો