પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડાશાખા પિયત સુવિધાઓ

પિયત સુવિધાઓ

તાલુકામાં કુવા ચાલુ હાલતમાં છે. જેનાથી થાય છે. તેમજ કેનાલ દ્વારા પિયત થાય છે. ખાડી તેમજ તળાવમાંથી પિયત થાય છે. આમ પિયત સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.