પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે

શ્રીમતી વિમળાબેન પ્રતાપસિંહ સોલંકી
પ્રમુખનું નામ:શ્રીમતી વિમળાબેન પ્રતાપસિંહ સોલંકી
સરનામું:તાલુકા પંચાયત બોરસદ પમુખશ્રી
ફોન નંબર:૦ર૬૯૬ – રર૧પર૩
મોબાઇલ નંબર:૯૯૭૮૨૩૬૭૦૮