પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજન્મ મરણની નોંધણી

જન્મ મરણની નોંધણી

અ.નં. ગામનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
બોરસદ૧૯૦૨૧૮૫૨૧૭૨૩૧૧૧૪૧૫