પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

અ.નં.પાકનું નામવાવેતર વિસ્તાર (૦૦ હેકટરમાં)ઉત્પાદન (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં)ઉત્પાદન હેકટર દીઠ (ક્રિ.ગ્રામ)
ઘઉ૮૯૭ --
જુવાર--
ચણા૫૬ --
રઈ-કઠોળ૧૦૪ --
લસણ૬૬ --
ડુંગળી
--
બટાકા૪૪૨--
મરચાં૨૨૧ --
ડાંગર૫૮ --
૧૦બાજરી૫૭૮૦--
૧૧મગ--
૧રમઠ--
૧૩તુવેર૭૬ -
૧૪દિવેલા૩ર૨ --
૧૫તલ૨૦૭ --
૧૬કપાસ૧૧૦૮ --
૧૭કેળ૧૫૭૪ --
૧૮તમાકુ૧૯૨૬ --
૧૯૫પૈયા૫૨
ર૦જુવાર/ઘાસ૩૩૨
ર૧મકાઈ૨૮૭