પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસિંચાઈ

સિંચાઈ

સિંચાઈના સાધનો
 
અ.નં. ગામનું નામ નહેરનું નામ નહેરની લંબાઈ પાતાળ કુવા ફકત સિંચાઈના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી પાકા કાચા પાકા કાચા
બોરસદ બોરસદ બ્રાન્ચ ૧૫.૧૩ - - - - - - -
અડાસ અડાસ વિશાખા તથા તેની કાંસડીઓ ૭.૦૦ - - - - - - -
આંકલાવ આંકલાવ વિશાખા તથા તેની કાંસડીઓ ૭.૦૦ - - - - - - -
બોરસદ બોરસદ વિશાખા તથા તેની કાંસડીઓ ૧૩.૨૩ - - - - - - -
ઝારોલા ઝારોલા વિશાખા તથા તેની કાંસડીઓ ૧૧.૩૪ - - - - - - -
પામોલ પામોલ સબ માઈનોર ૩.૨૬ - - - - - - -
દાવોલ દાવોલ સબ માઈનોર ૨.૬૫ - - - - - - -