પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

અ.નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી.
બોરસદ ૧૯૯૪ -૮૭૭
,,૧૯૯૫ -૪૯૫.૫
,,૧૯૯૬ -૬૪૧
,,૧૯૯૭ -૧૦૫૪
,,૧૯૯૮ -૯૩૭.
,,૧૯૯૯ -૪૩૯
,,ર૦૦૦ -૩૧૮
,,ર૦૦૧ -૫૦૫
,,ર૦૦ર -૩૬ર
૧૦ ,,ર૦૦૩ -૧૧૭૯
૧૧ ,,ર૦૦૪ -૭૪૧
૧ર ,,ર૦૦૫ -૧૭૩૩
૧૩ ,,ર૦૦૬ -૧૦૪૮
૧૪ ,,ર૦૦૭ -૭૭૭
૧પ ''ર૦૦૮ -૮૯૦
૧૬ ''ર૦૦૯ -૧૦૦પ
૧૭ ''ર૦૧૦ -૯૦પ
૧૮ ''ર૦૧૧ -૧૧૦૦
૧૯ ''ર૦૧ર -૧૧૦ર
ર૦ ''ર૦૧૩ -૧૨૦૬
21'' ૨૦૧૪ -૧૧૦૪
22'' ૨૦૧૫ -૧૧૦૭
23'' ૨૦૧૬ -૧૧૨૪
24'' ૨૦૧૭ -૧૧૧૨
 કુલ સરેરાશ   ૧૮૩૮૮