પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાગ્રામસભા

ગ્રામસભા

ગ્રામ સફાઈ
 
તાલુકાનું નામ  બોરસદ 
કુલ સફાઈ કરેલ ગામની સંખ્યા  ૬૫
ઉત્પન્ન થયેલ માનવ દીન 
વેતન રોકડમાં 
વેતન અનાજમાં 
કુલ ખર્ચ