પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુતાલુકા પંચાયત,બોરસદ મુ.પો- તાલુકો-બોરસદ જિલ્‍લો- આણંદ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીતાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ,
ફોન નંબર૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર-
ફેકસ નંબર૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી આઈ.કે.૫રમાર મ.તા.વિ.અધિ. ૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬૯૬૮૭૨૩૬૩૭૫