પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

વર્ષ - ર૦૦૭-૦૮
 
અ.નં.  તાલુકાનું નામ  હોસ્પીટલ/ દવાખાનાનું નામ  દાખલ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા  સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્યા 
બોરસદ  બોરસદ તાલુકો  ર૦૯૯૯/-