પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

વર્ષ - ર૦૦૮
 
અ.નં.  તાલુકાનું નામ  ગાય  ભેંસ  બળદ  ઘેંટા-બકરા  ઉંટ  મરઘા(પોલ્ટ્રી)  ગધેડું-કુતરા  ઘોડા  અન્ય 
બોરસદ  ૯૦૪૦ ૭ર૫૪૫  ૮ર૮૫  ૧૫૫૪૯ ૪૭૩ ૩૮૧૦૫ ૮૫૬૩ ૩૮ ૧ર૭૯૧૬૯