પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ - ર૦૦૭-૦૮
 
અ.નં.  રસીનું નામ  રસીકરણ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા 
એચ.એસ.  ૪૬૩૬૫
ર  ઈ.ટી. 
એફ.એમ.ડી.  ૮૦૦૦
હડકવા (એ.આશ.વી.) 
બી.કયું.