પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

 
અ.નં.  ગામનું નામ  શિબીરનું નામ  સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા  લાભ લીધેલ ૫શુ પાલકોની સંખ્યા  નાણંાકીય ખર્ચ 
નાપા તળ૫દ  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર  ૧૭૦ ૧૩૦ ૪૦૦૦/- 
      ર૪૫  ર૪૫  ૧૦૦૦/- 
ર  બોદાલ  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર  ૧૩ર  ૧૩ર  ૪૦૦૦/- 
      ૭૦ ૭૦ ૧૦૦૦/- 
સારોલ  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર  ર૦૬  ર૦૬  ૪૦૦૦/- 
      ૬૦ ૬૦ ૧૦૦૦/- 
રૂદેલ  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર  ૧૦૦ ૧૦૦ ૪૦૦૦/- 
      ૧૦૬ ૧૦૬ ૧૦૦૦/- 
વહેરા  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર  ૭૬ ૭૬ ૪૦૦૦/- 
    ૫૬ ૫૬ ૧૦૦૦/- 
કસારી  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર  ૭ર  ૭ર  ૪૦૦૦/- 
        ૫૩ ૧૦૦૦/- 
ભાદરણ  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર    ૫૫ ૧૫૦૦/- 
ગોરવા  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર    ૫૦ ૧૫૦૦/- 
૧૦ ૫લોદરા  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર    ૫૧ ૧૫૦૦/- 
૧૧ વાલવોડ  ૫શુ ઉત્પાદન વૃઘ્ધિ શિબીર    ૫૦ ૧૫૦૦/-