પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

 
અ.નં. ગામનું નામ સહકારી મંડળીનું નામ મંડળીના વડાનું નામ સરનામુ ફોન નંબર
અમીયાદ અમીયાદ સેવા સહકારી મંડળી લી.  અમીયાદ ૩૧૪૩૮૧
દિવેલ દિવેલ સેવા સહકારી મંડળી લી. ડાહયાભાઈ ૫રમાર દિવેલ ર૭૩૧૩૫
બદલપુર રાઠોડ કાળીદાસ નારસંગ  બદલપુર ર૪ર૪૫૮
બદલપુર ગોહેલ કેસરીસિંહ માનસિંહ  બદલપુર ર૪ર૪૫૮
બદલપુર સોલંકી મહિ૫તસિંહ ભીખુભાઈ  બદલપુર ૯૮૭૯૭ર૬રર૧
બનેજડા બનેજડા સેવા સહકારી મંડળી મણીભાઈ ૫રમાર બનેજડા  
ચુવા ચુવા (રાવણાપુરા) ગ્રાહક  ચુવા ૯૩ર૭ર૭૭૭૮૮
ચુવા રાઠોડ ગીતાબેન નટુભાઈ  ચુવા ૯૪ર૭૮૫૭૩૩૬
દહેવાણ દહેવાણ સેવા સહકારી મંડળી-૧ ચંદુભાઈ બી.૫રમાર દહેવાણ ૯૮ર૫૮ર૧ર૫૫
૧૦દહેવાણ દહેવાણ સેવા સહકારી મંડળી-ર ચંદુભાઈ બી.૫રમાર દહેવાણ ૯૮ર૫૮ર૧ર૫૫
૧૧દહેવાણ ૫રમાર ગીતાબેન મહેન્દ્રભાઈ  દહેવાણ ૩૧૪૭૩૩
૧૨ગાજણા ગાજણા સહકારી મંડળી  ગાજણા ૯૯૭૯૧ર૬૮૪૪
૧૩ગોરેલ તળ૫દા કનુભાઈ પુનમભાઈ  ગોરેલ -
૧૪હરખાપુરા હરખાપુરા ગ્રાહક સહકારી મંડળી પુનમભાઈ હરખાપુરા ર૮૪૭૮૫
૧૫જંત્રાલ જંત્રાલ સેવા સહકારી મંડળી લી.  જંત્રાલ  
આગળ જુઓ