પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

બોરસદ તાલુકો
 
ગામનું નામ  આંગણવાડીનું નામ  સરનામુ  સંચાલકનું નામ  ફોન નંબર 
વિરસદ  કા.૫ટેલ વિસ્તાર  મું.વિરસદ તા.બોરસદ.જિ.આણંદ  કાછીયા રીટાબેન ગોવિદભાઈ   
વિરસદ  ઠાકોર વિસ્તાર  મું.વિરસદ તા.બોરસદ.જિ.આણંદ  ૫રમાર સુશીલાબેન શાંતીલાલ  ર૪૪૮૯૪ 
વિરસદ  વણકરવાસ  મું.વિરસદ તા.બોરસદ.જિ.આણંદ  રોહીત શાન્તાબેન ગોરધનભાઈ   
વિરસદ  વાધરીવાસ  મું.વિરસદ તા.બોરસદ.જિ.આણંદ  કા.૫ટેલ મનીષાબેન દિનેશભાઈ   
વિરસદ  નારાયણનગર  મું.વિરસદ તા.બોરસદ.જિ.આણંદ  લીમ્બાચીયા મીનાબેન રાકેશભાઈ  ર૪૫૭૫૬ 
વિરસદ  મહીડાપુરા  મું.વિરસદ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  કાછીયા ખન્નાબેન વિનુભાઈ  રર૪૦૫ર 
વિરસદ  ખોડીયારપુરા  મું.વિરસદ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  અમીન ૫ન્નાબેન વિજયકુમાર  ર૪૫૩ર૩ 
વિરસદ  અમીનવગો  મું.વિરસદ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  શોભનાબેન પુનમભાઈ  ર૪૫૩૪૫ 
વિરસદ  કાછીયાનો કુવો  મું.વિરસદ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
જંત્રાલ  દાદપુરા  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી વિમળાબેન માધવસિંહ  ૩૧૭૮૭૧
જંત્રાલ  વણકરવાસ  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચૌહાણ કૈલાશબેન વિજયભાઈ  ર૯૦૪૪૫ 
જંત્રાલ  જુના પંચાયત વિસ્તાર  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર શારદાબેન રમેશભાઈ  ર૮૩૩૪૪ 
જંત્રાલ  મહાદેવ મંદિર  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ સરોજબેન પ્રવીણભાઈ   
જંત્રાલ  રામનગર સીમ  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર ધર્મિષ્ઠાબેન વિનુભાઈ   
જંત્રાલ  શીવનગર  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  લીમ્બાચીયા કુસુમબેન વિઠલભાઈ   
જંત્રાલ  ખોડીયાર સીમ  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  લીમ્બાચીયા રેખાબેન રાજેશભાઈ   
જંત્રાલ  ભંડાર સીમ  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  લીમ્બાચીયા સુમનબેન કનુભાઈ  ર૯૦૪૩ર 
જંત્રાલ  મામણીયા ચકલા  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળેદ રંજનબેન અશોકભાઈ  ૯૯૯૮૦૪૪૫ર૩ 
જંત્રાલ  લાખાવાડ  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
જંત્રાલ  રાજવાડીયા  મું.જંત્રાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
રણોલી  ઈ.કોલોની  મું.રણોલી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ડાભી ઈન્દુબેન ભાનુપ્રસાદ   
રણોલી  ઈ.કોલોની  મું.રણોલી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
ખાનપુર  ખડકી વિસ્તાર  મું.ખાનપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ રીનાબેન નરેન્દ્રભાઈ   
ખાનપુર  વાટાંમાં  મું.ખાનપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી હીનાબેન સુરેશભાઈ   
ખાનપુર  રોહીતવાસ  મું.ખાનપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી મધુબેન પ્રવિણભાઈ   
ખાનપુર  તુળજાપુરા  મું.ખાનપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ ભાનુબેન અશોકભાઈ  ર૭૪૭૫ર 
ખાનપુર  ટેકરીયા સીમ  મું.ખાનપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
ઉનેલી  ગામ વિસ્તાર  મું.ઉનેલી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર હંસાબેન શંકરભાઈ  ર૭૪૯૭૪ 
ઝારોલા  ભાથીજી ફળીયું  મું.ઝારોલા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ ઈલાબેન શૈલેષભાઈ  ૩ર૫૬૩ર 
ઝારોલા  નવું ફળીયું  મું.ઝારોલા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ હીનાબેન યોગેશભાઈ  ર૮૫૩૫૮ 
ઝારોલા  વણકરવાસ  મું.ઝારોલા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ મનીષાબેન ભાવીનભાઈ  ર૮૫૭૩૫ 
ઝારોલા  રાવપુરા  મું.ઝારોલા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાણા હંસાબેન જીતેન્દ્રભાઈ  ર૯૦ર૩ર 
ઝારોલા  વિરસદપુરા  મું.ઝારોલા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ભોઈ ચંન્દ્રીકાબેન લક્ષ્મણભાઈ  ર૮૫૩ર૪ 
બોચાસણ  કાછીયાપુરા  મું.બોચાસણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  કા.૫ટેલ મનીષાબેન રાજેશભાઈ  ર૮૬૩૩ર 
બોચાસણ  શ્રીજીપુરા  મું.બોચાસણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા નયનાબેન પુરૂષોતમભાઈ   
બોચાસણ  મોચણપુરા  મું.બોચાસણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા જયાબેન બકોરભાઈ  ર૮૬૮૦૫ 
બોચાસણ  લક્ષ્મીપુરા  મું.બોચાસણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તી મીનાબેન મુકેશભાઈ  ૩૧૭ર૬૪ 
બોચાસણ  મોતીપુરા  મું.બોચાસણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  કા.૫ટેલ નીમીષાબેન અંબાલાલ  ર૮૬૭૮૬ 
બોચાસણ  વણકરવાસ  મું.બોચાસણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ સંગીતાબેન અશોકભાઈ  ર૮૬૩૬૯ 
બોચાસણ  ઈ.કોલોની  મું.બોચાસણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા લલીતાબેન પુનમભાઈ   
બોચાસણ  ગત્રેશ ટેકરી  મું.બોચાસણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા જયાબેન રમેશભાઈ  ૯૭ર૩ર૮૭૫૦૫ 
કસારી  ગામ વિસ્તાર  મું.કસારી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તી ભાનુબેન બાબુભાઈ   
કસારી  કાશીપુરા  મું.કસારી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી મંજુલાબેન ડાહયાભાઈ   
કસારી  લક્ષ્મીપુરા  મું.કસારી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
રૂદેલ  ૫રમાર ફળીયું  મું.રૂદેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાવલ વર્ષાબેન કીરણભાઈ   
રૂદેલ  પંચાયત વિસ્તાર  મું.રૂદેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ પુષ્પાબેન ડાહયાભાઈ  ર૮૬૩૭૪ 
ચુવા  ખોડીયાર ફળીયું  મું.ચુવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તી કુમુદબેન અંબાલાલ  ર૮૭૪૫૭ 
ચુવા  ભાથીજી ફળીયું  મું.ચુવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી જયાબેન રમેશભાઈ  ૯૯ર૫૧૦૮૪૫૬ 
ચુવા  રાવણાપુરા સીમ  મું.ચુવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ વિમળાબેન અંબાલાલ   
ચુવા  મઢીપુરા  મું.ચુવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
ગોરેલ  જેસંગ ફળીયું  મું.ગોરેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
ગોરેલ  સીમ વિસ્તાર  મું.ગોરેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર વીમળાબેન રમણભાઈ   
ગોરેલ  બ્રામણ પોળ  મું.ગોરેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર મણીબેન રમેશભાઈ   
ગોરેલ  બળીયાદેવ વિસ્તાર  મું.ગોરેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
રાસ  વણકરવાસ  મું.રાસ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ડાભી હસુમતીબેન વિપુલભાઈ   
રાસ  મોટી રાસીયાવાડ  મું.રાસ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ નીમીષાબેન જયેશભાઈ   
રાસ  કા૫ડી ફળીયું  મું.રાસ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાણા રેણુકાબેન ચંન્દ્રકાન્ત   
રાસ  ઈ.કોલોની  મું.રાસ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ ગીતાબેન.જે   
રાસ  નાડીયાપુરા  મું.રાસ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર લક્ષ્મીબેન રતનલાલ   
રાસ  વાડીયાપુરા  મું.રાસ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ શારદાબેન કીશોરભાઈ  ર૮૫૩૦૪ 
રાસ  ગામ વિસ્તાર  મું.રાસ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  કંથારીયા મરીયમબેન બીપીનચંન્દ્ર   
રાસ  બાબુડા સીમ  મું.રાસ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
કણભા  મેલડીમાતા વિસ્તાર  મું.કણભા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા દીનાબેન ગોરધનભાઈ   
કણભા  ઠાકોર વિસ્તાર  મું.કણભા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જોષી પારૂલબેન સુરેશભાઈ  ૩ર૪ર૪૦ 
કણભા  ધાડીયાપુરા  મું.કણભા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર ભાવનાબેન રમેશભાઈ   
કણભા  મહાદેવપુરા  મું.કણભા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પારેખ કપીલાબેન નીતીનભાઈ   
કણભા  વણકરવાસ  મું.કણભા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર જયોત્સ્નાબેન જયંતીભાઈ  ૩૧૭૩૯૧
કણભા  ઝારીયાપુરા  મું.કણભા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
સૈજપુર  ગામ વિસ્તાર  મું.સૈજપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર દીનાબેન આશાભાઈ   
સૈજપુર  શંભુપુરા સીમ  મું.સૈજપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર લક્ષ્મીબેન બકુલભાઈ   
સૈજપુર  રઈજીપુરા  મું.સૈજપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી હીરાબેન ભીખાભાઈ   
સૈજપુર  ઓન૫રા સીમ  મું.સૈજપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર જયોત્સ્નાબેન ચીમનભાઈ  ૩૧૪૯રર 
સૈજપુર  વાંટા વિસ્તાર  મું.સૈજપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
અમીયાદ  ગામ વિસ્તાર  મું.અમીયાદ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ અનસુયાબેન જશભાઈ   
અમીયાદ  પુરીબયાપુરા  મું.અમીયાદ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા નયનાબેન હર્ષદભાઈ  ર૯૧૧૦૪ 
અમીયાદ  મંગળપુરા  મું.અમીયાદ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
અમીયાદ  ઈ.નગરી  મું.અમીયાદ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
વાસણા.રા  ભાભણ ફળીયું  મું.વાસણા (રા), તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તી મીનાક્ષીબેન.ડી  ૯૯૭૯૧૬૩૭૫૮
વાસણા.રા  ગોકળપુરા  મું.વાસણા (રા), તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી કાન્તાબેન ખુમાનસિંહ   
વાસણા.રા  રવિપુરા  મું.વાસણા (રા), તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ શારદાબેન તુલસી   
કઠાણા  રામપુરા  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી અંજનાબેન દિનેશભાઈ  ૩૧૬૯૧ર 
કઠાણા  દિલ્હી ચકલા  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી પારૂલબેન વિનુભાઈ  ર૭૩ર૧ર 
કઠાણા  આંબા તલાવડી  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી હીરાબેન લક્ષ્મણભાઈ  ૩ર૪૪૫૯ 
કઠાણા  વિલીયાપુરા  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર લક્ષ્મીબેન રમેશભાઈ   
કઠાણા  મહાર વિસ્તાર  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
કઠાણા  બ્રામણ પોળ  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા ગુણવતીબેન જયેશભાઈ  ર૭૩૧૫ર 
કઠાણા  ખડકી વિસ્તાર  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી ગોમતીબેન ભલાભાઈ   
કઠાણા  શેરીયાપુરા  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર જશોદાબેન જેસંગભાઈ  ૩૧૪૯૭૯
કઠાણા  વૃન્દાવન  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી રાજુબેન ઉદેસિંહ   
કઠાણા  રોહીતવાસ  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા હેમાક્ષીબેન દિલી૫ભાઈ  ર૭૩૪૬૦ 
કઠાણા  ખુમાનપુરા  મું.કઠાણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
કાંધરોટી  લક્ષ્મીપુરા  મું.કાંધરોટી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર ગીતાબેન મહીજીભાઈ   
કાંધરોટી  ઈશ્વરપુરા  મું.કાંધરોટી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ડોડીયા ભીખીબેન જશભાઈ   
કાંધરોટી  ગામ વિસ્તાર  મું.કાંધરોટી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ કોકીલાબેન રંગીતસિંહ   
કાંધરોટી  સુરજબા  મું.કાંધરોટી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
દિવેલ  ગામ વિસ્તાર  મું.દિવેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી નંદાબેન વિનુભાઈ  ૯૯૭૯૭૫૦ર૮૩ 
દિવેલ  કઠાણા સ્ટેશન  મું.દિવેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચાવડા બૈરાજબેન અમરસંગ  ર૭૩૧૩૩ 
બનેજડા  ગામ વિસ્તાર  મું.બનેજડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ વિમળાબેન રજનીકાંત  ર૯૦૪૪૮ 
બનેજડા  ઈ.કોલોની  મું.બનેજડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ગજજર પુર્ણીમાબેન.કે   
બનેજડા  અજીતપુરા  મું.બનેજડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર અમૃતબેન રામાભાઈ   
બદલપુર  જુના બદલપુર  મું.બદલપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચૌહાણ રમીલાબેન અંબાલાલ   
બદલપુર  નવા બદલપુર  મું.બદલપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચૌહાણ હસુમતીબેન ગુલાબસિંહ   
બદલપુર  ૫રમાર વાસ  મું.બદલપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ગરાસીયા મીનાબેન મહેન્દ્રભાઈ   
બદલપુર  નારણપુરા વિસતાર  મું.બદલપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી શીલાબેન ભીમસિંહ  ર૭૩૪૭૯ 
બદલપુર  કવાર્ટર વિસ્તાર  મું.બદલપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી સુધાબેન અમરસિંહ   
બદલપુર  યોગીપુરા  મું.બદલપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ ઈલાબેન જયેશભાઈ  ર૯૦૮૫૮ 
બદલપુર  નરસિંહપુરા  મું.બદલપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર જશોદાબેન કનુભાઈ   
બદલપુર  અક્ષરભાગ  મું.બદલપુર, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
ડાલી  ગામ વિસ્તાર  મું.ડાલી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઢિયાર વિધાબેન હરમાનભાઈ   
ડાલી  ઈ.કોલોની  મું.ડાલી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા કોકીલાબેન રાયસિંહ   
ડાલી  માધવપુરા  મું.ડાલી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર વાસંતીબેન દોલતભાઈ   
કાલુ  આથમતોભાગ  મું.કાલુ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાઠોડ મીનાબેન.ડી   
કાલુ  ઉગમણોભાગ  મું.કાલુ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી મધુબેન ચતુરભાઈ   
કાલુ  સિંઘ્યપુરા  મું.કાલુ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર રમીલાબેન કનુભાઈ   
કાલુ  વાધેલાપુરા  મું.કાલુ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાધેલા મધુબેન લાલુભાઈ   
કાલુ  પ્રમુખપુરા  મું.કાલુ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
કંકાપુરા  ચાવડાપુરા  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર નન્દુબેન પ્રતા૫સિંહ  ર૭૩૧૮૦ 
કંકાપુરા  નાનસીગ ભાગ  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ચંપાબેન મનુભાઈ  ર૭૩૧૬૦ 
કંકાપુરા  ચંદનપુરા  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ભાવનાબેન રણજીતસિંહ   
કંકાપુરા  આંકલીપુરા  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી સમુબેન અદેસિંહ   
કંકાપુરા  વાટાપુરા  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ભાનુબેન ગણ૫તસિંહ  ર૭૩૩૫૭ 
કંકાપુરા  વાધેલાપુરા  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઢિયાર રંજનબેન ગેમલસિંહ   
કંકાપુરા  બ્રામણ પોળ  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઢિયાર કૈલાશબેન સુરસિંહ   
કંકાપુરા  હાલાભાગ  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ગોહેલ રમીલાબેન ફુલાભાઈ   
કંકાપુરા  કબીરપુરા  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
કંકાપુરા  હર્ષદપુરા  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
કંકાપુરા  પ્રમુખપુરા  મું.કંકાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
દહેવાણ  મોટાસીમાડા  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા જયોત્સ્નાબેન કમળાશંકર  ર૭૩૧ર૭ 
દહેવાણ  ગુણીવગો  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર લીલાબેન ધીરસિંહ  ર૭૩રર૦ 
દહેવાણ  ડભીયાપુરા  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા ૫લ્લવીકાબેન મહેન્દ્રકુમાર  ર૭૩૩૩૫ 
દહેવાણ  રઈજીપુરા  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા સ્મીતાબેન મધુસુદન  ર૯૦૪૦૭ 
દહેવાણ  અંબેરાપુરા  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ પ્રવિણાબેન અતુલભાઈ   
દહેવાણ  કંચોરાપુરા  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા પારૂલબેન.કે   
દહેવાણ  રામનગર સીમ  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર સુમિત્રાબેન કનકસિંહ  ર૭૩૧૮૩ 
દહેવાણ  ઝાંકળીયાપુરા  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર રમીલાબેન સુરેન્દ્રસિંહ  ર૭૩૪૫૧ 
દહેવાણ  વણકરવાસ  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા શીલ્પાબેન અતુલકુમાર  ર૭૩૧૧૦ 
દહેવાણ  ઝાકલીયાપુરા  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
દહેવાણ  સિંધણીમાતા વિસ્તાર  મું.દહેવાણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
સારોલ  વડતલાવ  મું.સારોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા મીનાક્ષીબેન જીતેન્દ્રભાઈ  ર૭૫૮૬૧ 
સારોલ  પીલોદરા  મું.સારોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ મંજુલાબેન રમણભાઈ  ર૭૫૬૦૯ 
સારોલ  ઉગમણોભાગ  મું.સારોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ સ્વરૂ૫બેન નારસિંહ  ૩૧૭ર૧૬ 
સારોલ  આથમતોભાગ  મું.સારોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ શારદાબેન બહાદુરસિંહ   
સારોલ  નારજીભાગ  મું.સારોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા રશ્મિકાબેન વસંતકુમાર  ૩૧૬૫૫૪
સારોલ  તાડીયાપુરા  મું.સારોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ લક્ષ્મીબેન ભગવાનભાઈ   
સારોલ  બોરડી સ્ટેશન  મું.સારોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર જશીબેન દેવજીભાઈ  ર૭૫૭૪૧ 
સારોલ  બારવીધા  મું.સારોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ મંજુલાબેન વિક્રમભાઈ  ૩૧૭૦૪૩
સારોલ  કલ્યાણપુરા  મું.સારોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
ગોરવા  ગામ તળ  મું.ગોરવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી મંજુલાબેન રાયસિંહ   
ગોરવા  ફતેપુરા  મું.ગોરવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
ગોરવા  બચલોભાગ  મું.ગોરવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
વાલવોડ  આનંદપુરા  મું.વાલવોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ ભાનુબેન શાંતીલાલ   
વાલવોડ  કૃષ્ણપુરા  મું.વાલવોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી શાન્તાબેન વીરાભાઈ  ર૮૮૭૭૦ 
વાલવોડ  વણકરવાસ  મું.વાલવોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર શાંતાબેન અરવિદભાઈ   
વાલવોડ  ગામ વિસ્તાર  મું.વાલવોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઉપાઘ્યાય જયશ્રીબેન પંકજભાઈ  ર૮૯રર૫ 
વાલવોડ  સોના તલાવડી  મું.વાલવોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ભીમપુરીયા જાગૃતિબેન સુરેશભાઈ   
વાલવોડ  ટુકી કોલોની  મું.વાલવોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા દર્શનાબેન વિશાલભાઈ  ર૮૮૮૮૬ 
વાલવોડ  રણા વિસ્તાર  મું.વાલવોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
સીસ્વા  ઈન્દીરાનગરી  મું.સીસ્વા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રોહીત કૈલાશબેન નટુભાઈ   
સીસ્વા  હરીજનવાસ  મું.સીસ્વા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચૌહાણ મંજુલાબેન લવજીભાઈ   
સીસ્વા  સૈયદવગો  મું.સીસ્વા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ જયાબેન કાંતીભાઈ  ર૮૮૮૮૧ 
સીસ્વા  દાદાની ખડકી  મું.સીસ્વા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ નીરૂબેન જયંતીભાઈ  ર૮૮૦૯૬ 
સીસ્વા  મસાણીયા મહાદેવ  મું.સીસ્વા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તી રેખાબેન પ્રવિણભાઈ   
વડેલી  ચોરા વિસ્તાર  મું.વડેલી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રોહીત ૫નીતાબેન લાલજીભાઈ   
વડેલી  ઈ.કોલોની  મું.વડેલી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાઠોડ પુષ્પાબેન રતીલાલ   
વડેલી  ગામ વિસ્તાર  મું.વડેલી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
કઠોલ  ચંચળ કોલોની  મું.કઠોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી કપીલાબેન વિજયસિંહ  ર૮૫૯૯૦ 
કઠોલ  ૫રબત  મું.કઠોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી નયનાબેન પ્રવિણભાઈ   
કઠોલ  મીરવાળં ફળીયું  મું.કઠોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચૌહાણ કૈલાશબેન છત્રસિંહ  ર૮૫૫૪૫ 
ઉમલાવ  મહાદેવ ધર્મશાળા  મું.ઉમલાવ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  આર્ય સુનીતાબેન સનિષભાઈ  ર૭૫૭૦ર 
ઉમલાવ  ઈ.કોલોની  મું.ઉમલાવ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર જયાબેન પુનમભાઈ   
ગાજણા  જુના૫રા  મું.ગાજણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મહીડા જયોતીકાબેન હિતેશભાઈ  ર૭૫૮૫૫ 
ગાજણા  ગામ વિસ્તાર  મું.ગાજણા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા મીનાક્ષીબેન ભોગીલાલ   
પી૫ળી  સૈયદવગો  મું.પી૫ળી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઝાલા મંજુલાબેન મનુભાઈ   
પી૫ળી  વણકરવાસ  મું.પી૫ળી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા ઉર્મિલાબેન પ્રતા૫ભાઈ   
પી૫ળી  ઈ.આવાસ  મું.પી૫ળી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
પી૫ળી  અભેટાપુરા  મું.પી૫ળી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
બોરસદ  ટાઈવાડા  બોરસદ,જિ.આણંદ  મલેક જરીનાબીબી યુસુફભાઈ   
બોરસદ  ઝું૫ડ૫ટી  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ વાસંતીબેન રમેશભાઈ   
બોરસદ  કાનું ટેકરા  બોરસદ,જિ.આણંદ  મલેક મુસીદાબાનું સલીમોદીન   
બોરસદ  ફતેપુરવાડી  બોરસદ,જિ.આણંદ  શ્રીમાળી હેમાગીનીબેન કાતીભાઈ   
બોરસદ  રોહીતવાસ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર દીનાબેન રસીકભાઈ   
બોરસદ  હરીજનવાસ  બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર જયાબેન કીરીટભાઈ   
બોરસદ  હરીજનવાસ  બોરસદ,જિ.આણંદ  કોકીલાબેન કે તપોધન   
બોરસદ  ભાટવાડો  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઠાણ સમીનબાનું આરીફખાન   
બોરસદ  સૈયદવાડો  બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ મીનાબેન ગોપાલભાઈ   
બોરસદ  નાની ગોળવાડ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ભોઈ ઉર્મીલાબેન કનૈયાભાઈ   
બોરસદ  હરીજનવાસ  બોરસદ,જિ.આણંદ  મેકવાન કોકીલાબેન સુર્યકાન્ત   
બોરસદ  રાજા મહોલ્લા  બોરસદ,જિ.આણંદ  મલેક અફસરબાનું મહંમદસફી   
બોરસદ  રાજા મહોલ્લા  બોરસદ,જિ.આણંદ  રીઝવાનાબાનં ઈબ્રહાહીમ વોરા   
બોરસદ  રાજા ચોરા  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઠાણ સાહીદાબીબી નિયાતક ખાન   
બોરસદ  બ્રામણવાડો  બોરસદ,જિ.આણંદ  શાહ સંગીતાબેન રોહીતભાઈ   
બોરસદ  ઈ.એમ.હાઈ.  બોરસદ,જિ.આણંદ  તપોધન ધીરજબેન વિનોદ ચંન્દ્ર   
બોરસદ  મોહદીશ સોસા  બોરસદ,જિ.આણંદ  બાવા નિમીષબેન મહેશગીરી   
બોરસદ  ટાઉનહોલ  બોરસદ,જિ.આણંદ  તપોધન યોમીક્ષાબેન સ્નેહલકમુાર   
બોરસદ  ભીડી બજાર  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ઈન્દ્રીરાબેન દીલી૫કુમાર   
બોરસદ  બજાણીયાવાડ  બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ નીરૂબેન નરેન્દ્રભાઈ   
બોરસદ  ટાવરચોક  બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ મનીષાબેન વસંતભાઈ   
બોરસદ  પાંચ વડ  બોરસદ,જિ.આણંદ  રોહીત હંસાબેન પ્રકાશભાઈ   
બોરસદ  વન તળાવ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ચોહાણ મીનાબેન ભીખાભાઈ   
બોરસદ  વૃન્દાવન સોસા  બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા દિનાબેન અરવિંદભાઈ   
બોરસદ  અશોકપં૫  બોરસદ,જિ.આણંદ  રાણા ગીતાબેન મનોજભાઈ   
બોરસદ  કંભારી તલાવડી  બોરસદ,જિ.આણંદ  શ્રીમાળી પ્રભાબેન અરવિંદભાઈ   
બોરસદ  વહોરા સોસા  બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ શશીકલા જયંતીભાઈ   
બોરસદ  કુર તલાવડી  બોરસદ,જિ.આણંદ  મલેક બાનુબેન સીકંદરભાઈ   
બોરસદ  પુષ્પકુજ સોસા  બોરસદ,જિ.આણંદ  તપોધન કુસુમબેન અતુલભાઈ   
બોરસદ  વધવાલા  બોરસદ,જિ.આણંદ  પારેખ કલ્પનાબેન અતુલભાઈ   
બોરસદ  તોરણા માતા  બોરસદ,જિ.આણંદ  રાઠોડ સર્મીષ્ટાબેન વિક્રમસિહ   
બોરસદ  ઈશ્વરકૃપા સોસા  બોરસદ,જિ.આણંદ  દલવાડી કોકીલનબેન ભપેન્દ્રભાઈ   
બોરસદ  ઝાંકલાનો કુવો  બોરસદ,જિ.આણંદ  ગોહેલ મીનાબેન અર્જુનભાઈ   
બોરસદ  છોટાવાલા પાર્ક  બોરસદ,જિ.આણંદ  સોઢા સવિતાબેન કિશોરભાઈ   
બોરસદ  ખાસીવાડી  બોરસદ,જિ.આણંદ  ક્રિશ્ચીયન રમાવતીબેન શશીકાન્ત   
બોરસદ  સુર્યમંદીર  બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા ધર્મીષ્ટાબેન ધનાભાઈ   
બોરસદ  હરીકૃપા સોસા  બોરસદ,જિ.આણંદ  વહોરા શબાનાબેન ફીરોજભાઈ   
બોરસદ  ગોબરપુરા  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ઉર્જીતાબેન રાજેશભાઈ   
બોરસદ  નરવાડા  બોરસદ,જિ.આણંદ  મલેક રૂકૈયાબીબી અલાબક્ષ   
બોરસદ  ગોસાઈવાડ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઠાણ વહીદાબીબી નીયામત ખાન   
બોરસદ  જેટીયાવાડ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઠાણ ૫રવીનબાનું મખદુમખાન   
બોરસદ  વાવડી મહોલો  બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા પુષ્પ૫બેન જશવંભાઈ   
બોરસદ  વાવડી મહોલો  બોરસદ,જિ.આણંદ  શર્મા હંસાબેન મધુભાઈ   
બોરસદ  મોટી ગોલવાડ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ દીપીકાબેન ચંદ્રેશભાઈ   
બોરસદ  રામદેવ મંદીર  બોરસદ,જિ.આણંદ  વાધેલા નીતાબેન નરેશભાઈ   
બોરસદ  નાવણ સીમ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ કમુબેન રાજેશભાઈ   
બોરસદ  ટેકરીયાપુરા  બોરસદ,જિ.આણંદ  તપોધન યાવંતીબેન ગીરીશભાઈ   
બોરસદ  ભોભાફળી  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ કૈલાસબેન ગીરીશભાઈ   
બોરસદ  તળાવપાસે  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ મીનાક્ષીબેન અશોકભાઈ   
બોરસદ  સોમનાથ સોસા  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ કોકીલાબેન મનુભાઈ   
બોરસદ  ગરાસીયા વાડ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ચોહાણ જેનીતાબેન શૈલેષભાઈ   
બોરસદ  આઈ.પી.૫ટેલ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ ભાવીનીબેન મહેશભાઈ   
બોરસદ  હરીજનવાસ  બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર કાશીબેન રાજેન્દ્રભાઈ   
બોરસદ  જગદીશ સોસા  બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ મીનાબેન નરેન્દ્રભાઈ   
બોરસદ  ભોભાફળી  બોરસદ,જિ.આણંદ  મલેક સાહિસ્તાબાનું એસ.   
નાપા ત  ઉટવાડીયાપુરા  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  તળ૫દા રમીલાબેન અર્જુનભાઈ   
નાપા ત  ગોબરપુરા  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ વર્ષાબેન રમેશભાઈ   
નાપા ત  એકતાનગર  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તિ ભાનુબેન વિષ્ણુભાઈ   
નાપા ત  જલાલકુઈ  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ કોકીલાબેન ચીમનભાઈ   
નાપા ત  કાજીવાડી  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંચાલ જયોત્સાનાબેન બીપીનભાઈ   
નાપા ત  રોહીતવાસ  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પારેખ વૈશાલીબેન ગોરીશભાઈ   
નાપા ત  બુટકા વડ  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  તળ૫દા દક્ષાબેન જયંતીભાઈ   
નાપા ત  રબારીવાડ  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સૈયદ મેમુદાબેન મુબીન અહેમદ   
નાપા ત  એકતાનગર-ર  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રોહીત ઉર્મીલાબેન કીરીટ   
નાપા ત  ભવાનીપુરા  મું.નાપા ત, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઠાણ સારાબાનું હબીબખાન   
સુરકુવા  ગામ વિસ્તાર  મું.સુરુકવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ ચંન્દ્રલેખાબેન એમ   
સુરકુવા  ઈ.કોલોની  મું.સુરુકવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર વિલાસબેન અરવિદંભાઈ   
ઢુઢાકુવા  કોમ્યુંનીટી વિસ્તાર  મું.ઢુઢાકુવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમારદક્ષાબેન વિજયભાઈ   
ઢુઢાકુવા  વડેકી વિસ્તાર  મું.ઢુઢાકુવા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર કમળાબેન એન   
ધોબીકુઈ  ગામ વિસ્તાર  મું.ધોબીકુઈ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ નયનાબેન પ્રફુલભાઈ   
નાપા વા  પીર ફળીયું  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાણા રસીદાબાનું ઈસભા   
નાપા વા  ઈન્દીરા નગરી  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાણા રૂકશાના ઈકબાલ   
નાપા વા  ચોપાટ મહોલ્લો  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા જયશ્રીબેન મનહશભાઈ   
નાપા વા  ચોપાટ મહોલ્લો  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ખાલી જગ્યા   
નાપા વા  મદ્રેશા વિસ્તાર  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંચાલ કૈલાસબેન રમેશભાઈ   
નાપા વા  નારપુરા સીમ  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  શાહ સંગીતાબેન લલીતકુમાર   
નાપા વા  વીછોલ વિસ્તાર  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચોહાણ સુર્યાબેન વિજયભાઈ   
નાપા વા  હોળીચમલા  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાણા નજુમા બચુભા   
નાપા વા  ચોહાણપુરા  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાણા ફિરદોશબાનું સરફરાજ   
નાપા વા  પીરદરખાહ  મું.નાપા વાંટા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાણા મુમતાજબેન પ્રવિણસિંહ   
દેદરડા  ચોરા ફળીયું  મું.દેદરડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી ગીતાબેન બકુલભાઈ   
દેદરડા  સ્વામીના મંદીર  મું.દેદરડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ટીનુંબેન રધુવીરભાઈ   
દેદરડા  વણકર વાસ  મું.દેદરડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર શારદાબેન ધનશ્યામભાઈ   
દેદરડા  ચોહાણપુરા  મું.દેદરડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર કોકીલાબેન અનીલકુમાર   
દેદરડા  શંકરપુરા/  મું.દેદરડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી મીનાબેન મહેન્દ્રભાઈ   
દેદરડા  રણછોડપુરા  મું.દેદરડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી ચંન્દ્રીકાબેન પંકજભાઈ   
દેદરડા  નારણપુરા/  મું.દેદરડા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ઉર્વશીબેુન રાજેશભાઈ   
દહેમી  રાજપુત વિસ્તાર  મું.દેહમી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ હંસાબેન ગીરીશભાઈ   
દહેમી  ધર્મશાળા  મું.દેહમી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ રંજનબેન ચંન્દ્રકાન્ત   
દહેમી  વૃદાવન નગર  મું.દેહમી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાઠોડ વિલાસબેન તખતસિહ   
દહેમી  શકિતપુરા  મું.દેહમી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાઠોડ રાધાબેન ગોવિંદસિહ   
દહેમી  ફાઠી સીમ  મું.દેહમી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તિ પ્રમલતાબેન પીનાકીન   
પામોલ  વિજય પુરા  મું.પામોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ દીપીકાબેન ચીમનભાઈ   
પામોલ  રામપુરા વિસતાર  મું.પામોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તિ દક્ષાબેન કીરીટભાઈ   
પામોલ  કલોપ્સપુરા  મું.પામોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચાવડા ચંન્દ્રીકાબેન સુરેશભાઈ   
પામોલ  કોઠીયાપુરા  મું.પામોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ હંસાબેન રાજેશભાઈ   
સીગલાવ  ગામ વિસ્તાર  મું.સીંગલાવ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ભારતીબેન મનુભાઈ ગદોહેલ   
સીગલાવ  ઈન્દીરા આવાસ  મું.સીંગલાવ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર રશ્મીકાબેન.ડી   
સીગલાવ  કણાઝાપુરા  મું.સીંગલાવ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મલેક શબાનાબેનશીરાજભાઈ   
સીગલાવ  શંકરપુરા  મું.સીંગલાવ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ બકુલાબેન વિનુભાઈ   
નામણ  ધર્મશાળા  મું.નામણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ કપીલાબેન રજનીભાઈ   
નામણ  સોલંકી વિસ્તાર  મું.નામણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ મોલીકાબેન બી.   
નામણ  વાડીયાપુરા  મું.નામણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ મયુરીબેન હર્ષદભાઈ   
નામણ  સીદરીયાસીમ  મું.નામણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મહેતા હસુમતીબેન જયેશભાઈ   
દાવોલ  ઈન્દીરા આવાસ  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચાવડા ગીતાબેન રામાભાઈ   
દાવોલ  અલ્લઈપુરા  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  શર્મા વિમળાબેન .બી   
દાવોલ  ખોડીયાર વિસ્તાર  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ કૈલાસબેન જે.   
દાવોલ  સુર્ય૫રા વિસ્તાર  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ગોહીલ મીનાબેન આર   
દાવોલ  વડીપુરા  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ રીટાબેન જે.   
દાવોલ  પી૫ળીપુયારા  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ગોહીલ બાલુબેન દીનેશભાઈ   
દાવોલ  હીરજનવાસ  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ગોહીલ જશોદાબેન મફતભાઈ   
દાવોલ  ચંથારીયાપુરા  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ગોહેલ પુષ્પાબેન હરમાનભાઈ   
દાવોલ  વાણીયા પુરા  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ પ્રતીમાબેનમહેશભાઈ   
દાવોલ  બાજીસીમ  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ભોઈ મનીષાબેન ગીરીશભાઈ   
દાવોલ  રણછોડપુરા  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ગોહીલ ગીતાબેન મહેન્દ્રભાઈ   
દાવોલ  રેલ્વેસ્ટેશન  મું.દાવોલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ શીતલબેન સંદી૫કુમાર   
બોદાલ  ઈન્દીરા આવાસ  મું.બોદાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ભોઈ શારદાબેન ચંદુભાઈ   
બોદાલ  વાધરીવાસ  મું.બોદાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી ઉષાબેન અશોકભાઈ   
બોદાલ  ખાંડીયા સીમ  મું.બોદાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાજપુત ઉષાબેન વસંતભાઈ   
બોદાલ  પી૫ળીવાું ફળીયું  મું.બોદાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ભોઈ શારદાબેન ચંદુભાઈ   
બોદાલ  નવા ધરમા  મું.બોદાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર લતાબેન કે   
બોદાલ  પાલા તઈાવડી  મું.બોદાલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર જશોદાબેન રાજેશભાઈ   
કસુંબાડ  જુના ચોરા વિસ્તાર  મું.કસુંબાડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર કમળાબેન કનુભાઈ   
કસુંબાડ  જલારામ મંદીર  મું.કસુંબાડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાઠોડ જનકબેન .ડી   
કસુંબાડ  વાધાસીમ  મું.કસુંબાડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ગોહેલ સરોજબેન નરેન્દ્રસિંહ   
કસુંબાડ  બ્રુકહીલ  મું.કસુંબાડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મેકવાન ધુબીબેન ગોરધનભાઈ   
કાવીઠા  ઈન્દીરા આવાસ  મું.કાવીઠા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પારેખ બકુલાબેન વિપુલભાઈ   
કાવીઠા  ૫રમાર કોલોની  મું.કાવીઠા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તિ ઉષાબેન જગદીશભાઈ   
કાવીઠા  ઈન્દીરા આવાસ  મું.કાવીઠા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર કોકીલાબેન દિનેશભાઈ   
કાવીઠા  બસસ્ટેન્ડ  મું.કાવીઠા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  શર્મા વિલાસબેન જયેશભાઈ   
કાવીઠા  વણકરવાસ  મું.કાવીઠા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  શર્મા શોભનાબેન દિનેશકુમાર   
કાવીઠા  વણકરવાસ  મું.કાવીઠા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાધેલા રેખાબેન જે.   
વહેરા  સલુણપુરા  મું.વહેરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર લલીતાબેન શાંતીલાલ   
વહેરા  હજારીયા સીમ  મું.વહેરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ જલ્પાબેન કમલેશકુમાર   
વહેરા  જીલોડપુરા  મું.વહેરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર ઉષાબેન ડાહયાભાઈ   
વહેરા  કાશીયા સીમ  મું.વહેરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર ગંગાબેન ભાનુભાઈ   
વહેરા  કરસનદાસની પોળ  મું.વહેરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી વિમળાબેન મહીજીભાઈ   
ડભાસી  ગામ વિસ્તાર  મું.ડભાસી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાઠોડ હંસાબેન વિનુભાઈ   
ડભાસી  લાબી સીમ  મું.ડભાસી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચોહાણ દક્ષાબેન રાવજીભાઈ   
ડભાસી  પાલવ વિસ્તાર  મું.ડભાસી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ મનીષાબેન દક્ષેસભાઈ   
ડભાસી  ટેકરાસીમ  મું.ડભાસી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તિ હેતલબેન અશ્વીનભાઈ   
ડભાસી  સુધરાઈસીમ  મું.ડભાસી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી અંજનબેન મોહનભાઈ   
સંતોકપુરા  જુના પંચાયત  મું.સંતોકપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર હસુમતીબેન કનુભાઈ   
સંતોકપુરા  પેપોટ સીમ  મું.સંતોકપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર પુષ્પાબેન મનહરભાઈ   
હરખાપુરા  નારપુરા સીમ  મું.હરખાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ દક્ષાબેન ૫રેશભાઈ   
હરખાપુરા  ગામ વિસ્તાર  મું.હરખાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ગીતાબેન અરવિંદભાઈ   
હરખાપુરા  સરપંચનો કુવો  મું.હરખાપુરા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વણકર શાન્તાબેન શાન્તીલાલ   
ભાદરણ  પ્રતા૫પુરા  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાવળ રંજનબેન કમલેશભાઈ   
ભાદરણ  વણકરવાસ  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ ચેતનાબેન હરીશભાઈ   
ભાદરણ  ઈશ્વરકૃપા  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ભટ ભાવનાબેન અજયકુમાર   
ભાદરણ  જુનીખાડી  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ચાવડા મધુબેન રમેશભાઈ   
ભાદરણ  ચમારા ચોકડી  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ સોનલબેન જયેન્દ્રભાઈ   
ભાદરણ  પ્રજા૫તિ વાસ  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તિ રંજનબેન એન   
ભાદરણ  વાધરી વાસ  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી લલીતાબેન મહેશભાઈ   
ભાદરણ  ભોઈ વાસ  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સાધુ ઉર્મીલાબેન નગીનભાઈ   
ભાદરણ  રેલવે સ્ટેશન  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  આહીર ઉષાબેન શાંતીલાલ   
ભાદરણ  તોલવાડ  મું.ભાદરણ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોની નુતનબેન અલ્પેશભાઈ   
ભાદરણીયા  સંજય નગર  મું.ભાદરણીયા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર દક્ષાબેન લાલજીભાઈ   
ભાદરણીયા  લાધણીયાપુરા  મું.ભાદરણીયા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી નીતાબેન જયંતીભાઈ   
ભાદરણીયા  પંચાયત પાસે  મું.ભાદરણીયા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ પ્રવિણાબેન અરવિંદભાઈ   
ભાદરણીયા  સંગદેવ  મું.ભાદરણીયા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર કલ્પનાબેન વિનોદભાઈ   
વાછીયેલ  ઈન્દીરા કોલોની  મું.વાછીયેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઝાલા શોભનાબેન જીતુભાઈ   
વાછીયેલ  ગામ વિસ્તાર  મું.વાછીયેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી કૈલાસબેન પુનમભાઈ   
વાછીયેલ  બાવાનો કુવો  મું.વાછીયેલ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર મીનાક્ષીબેન કિરણસિંહ   
ખેડાસા  ગામવિસ્તાર  મું.ખેડાસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઢીયાર સુશીલાબેન.એસ   
ખેડાસા  રામપુરા વિસતાર  મું.ખેડાસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ઈલાબેન રામભાઈ   
ખેડાસા  ઈગ્લાવડી  મું.ખેડાસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઢીયાર કૈલાસબેન સુરસિંહ   
ખેડાસા  લક્ષ્મીપુરા  મું.ખેડાસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ઢીયાર રમીલાબેન દિનેશભાઈ   
ખેડાસા  રણછોડપુરા  મું.ખેડાસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  જાદવ સાકરબેન ચંદુભાઈ   
ધનાવશી  ગામવિસ્તાર  મું.ધનાવશી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  સોલંકી સુમીત્રાબેન રમણભાઈ   
વાસણા બો.  ગામ વિસ્તાર  મું.વાસણા (બો), તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  દિવાન શાયરાબાનું મહેમુદશા   
વાસણા બો.  મણીનગર  મું.વાસણા (બો), તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મલેક સાહેદાબીબી મજુમુદીન   
વાસણા બો.  બહુચરમાતા  મું.વાસણા (બો), તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ શકુંતલાબેન ગોવિદભાઈ   
વાસણા બો.  વણકર વાસ  મું.વાસણા (બો), તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મહેતા ઈન્દુબેન પીન્કેશભાઈ   
વાસણા બો.  કેવલમંદીર  મું.વાસણા (બો), તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  વાળંદ જયોત્સાનાબેન અંબાલાલ   
મોટી શેરડી  ઓછાવાડ  મું.મોટી શેરડી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા મંજુલાબેન મોહનભાઈ   
મોટી શેરડી  ઈ.કોલોની  મું.મોટી શેરડી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મકવાણા શારદાબેન .એસ   
નાની શેરડી  ધર્મશાળા  મું.નાની શેરડી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર સુધા બેન રાવજીભાઈ   
નાની શેરડી  શાળા વિસ્તાર  મું.નાની શેરડી, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  શાહ હસુમતીબેન નરેન્દેભાઈ   
કોઠીયાખાડ  ધર્મશાળા  મું.કોઠીયાખાડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર ઉર્મીલાબેન રમેશભાઈ   
કોઠીયાખાડ  ચંદાવાળો મહો  મું.કોઠીયાખાડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર સુધાબેન મેલાભાઈ   
અલારસા  મહીડાવાળા  મું.અલારસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મહીડા સરોજબેન આર.   
અલારસા  વાટા વિસ્તાર  મું.અલારસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  મહીડા ગીતાબેન વિજયસિહ   
અલારસા  રેવાપુરા  મું.અલારસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  કા. ૫ટેલ મન્નીબેન કનુભાઈ   
અલારસા  ખડીયા વિસ્તાર  મું.અલારસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તિ શીતલબેન હરેશભાઈ   
અલારસા  પુરા વિસ્તાર  મું.અલારસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તિ રેખાબેન મણીભાઈ   
અલારસા  વણકર વાસ  મું.અલારસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫ટેલ સુજાતાબેન રાજેશભાઈ   
અલારસા  શિલોડપુરા  મું.અલારસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર જશોદાબેન વિનુભાઈ   
અલારસા  અભેટાસીમ  મું.અલારસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ઠાકોર મંજુલાબેન પ્રવિણભાઈ   
અલારસા  રાસીયાપેુરા  મું.અલારસા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રોહીત નયનાબેન જશભાઈ   
કિંખલોડ  વણકર વાસ  મું.કીંખલોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાણા ભાનુબેન ચંદુભાઈ   
કિંખલોડ  વાટમા  મું.કીંખલોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  ૫રમાર મીનાબેન હર્ષદભાઈ   
કિંખલોડ  કોટ ફળીયું  મું.કીંખલોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પંડયા હીનાબેન દેવશંકરભાઈ   
કિંખલોડ  રવીપુરા  મું.કીંખલોડ, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પુરોહીત મંજુલાબેન પ્રવિણભાઈ   
નિસરાયા  મહાદેવપુરા  મું.નિસરાયા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  પ્રજા૫તિ ઉર્મીલાબેન જયંતીભાઈ   
નિસરાયા  શ્રવણપુરા  મું.નિસરાયા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  આહીર રેવાબેન પી   
નિસરાયા  મુજર તલાવડી  મું.નિસરાયા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  આહીર કોકીલાબેન જશુભાઈ   
નિસરાયા  સોલંકી પુરા  મું.નિસરાયા, તા.બોરસદ,જિ.આણંદ  રાજ સજજનબેન ચીમનભાઈ