પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓની વિગત

શાળાઓની વિગત

પ્રાથમિક શાળાઓ ર૦૮
માઘ્યમિક શાળાઓ ૪૦
ઉચ્ચતર માઘ્યમિક
જવાહર નવોદય વિદ્યાલય
આર્ટસ /સાયન્સ કોલેજ
પી.ટી.સી.કોલેજ
આશ્રમશાળા