પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

બોરસદ તાલુકો
અ.નં.  ગામનું નામ  શિક્ષકનું નામ  શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ  સરનામુ  ફોન નંબર 
અલારસા  ૫ટેલ દિ૫કભાઈ અંબાલાલ  શ્રી મોરલીધર વિધા મંદીર  અલારસા  ર૭૧૯૦૪ 
ર  બોરસદ  ૫ટેલ વી.એ.  જે.ડી.આર.૫ટેલ કન્યા વિધાલય  બોરસદ  રર૧૦૧૪ 
બોરસદ  બાવરવા બી.જી.  જે.ડી.૫ટેલ હાઈસ્કૂલ  બોરસદ - વાસદ ચોકડી  રર૦૦૮૬ 
બોરસદ  દલવાડી દક્ષેસકુમાર જયંતિલાલ  સરદાર ૫ટેલ વિનય મંદિર,  બોરસદ-મહાદેવ રોડ  રર૧ર૫૯ 
બોરસદ  ૫ટેલ એસ.એસ.  ઉતર બુનિયાદી કન્યા વિધાલય  બોરસદ  રર૮૪૧૩ 
બોરસદ  સૈયદ ઈમ્તીયાઝઅલી એસ. એમ.ઈ.ટી.હાઈસ્કૂલ,  પાંચવડ સ્ટેશન,રોડ બોરસદ  રર૪૦૮૬ 
બદલપુર  સિંધા દિ૫સિંહ એમ.  પ્રમુખ સ્વામી સર્વોદય વિધાલય  મુ.સિંધાપુરા, બદલપુર  ર૭૩૩૮૦ 
ભાદરણ  ૫ટેલ ઈશ્વરભાઈ સી.  ટી.બી.હાઈસ્કૂલ,  દાસભાઈનો મહોલ્લો, ભાદરણ  ર૮૮૬૩ર 
ભાદરણ  શુકલા નંદીતા એસ.  શ્રી કન્યા વિધાલય  દામોદર નિવાસ,ભાદરણ  ર૮૮૬૪ર 
૧૦ બોચાસણ  ૫ટેલ અરવિંદભાઈ ડી.  શ્રી એ.પી.વિધાલય  શ્રીજી કોલોની, બોચાસણ  ર૮૬ર૮૬ 
૧૧ બોદાલ  ડો.૫રેશભાઈ એચ. ૫ટેલ  શ્રી બોદાલ વિધા મંદીર  બોદાલ  ર૮૪૩૦૯ 
૧ર  દાવોલ  ૫ટેલ ભરતકુમાર મહીજીભાઈ  ડી.આર.૫ટેલ હાઈસ્કૂલ  દાવોલ  રર૧૩૧૬ 
૧૩ દહેમી  પંડયા જીતેન્દ્રભાઈ મૂળ શંકર  શ્રી રાધાકૃષ્ણ વિધામંદિર  દહેમી  ર૭૮૦૪૦ 
૧૪ દેદરડા  ધોબી હર્ષદકુમાર પુનમચંન્દ્ર  માય ઓન હાઈસ્કૂલ  દેદરડા  રર૩૯૫૭ 
૧૫ દહેવાણ  સરવૈયા ૫વનસિંહ ભીખુભા  એચ.જી.એન. દહેવાણવાળા સરસ્વતી વિધાલય અને શ્રી ધીરસિંહજી છ. ૫રમાર ઉ.મા. શિ. સંકુલ,દહેવાણ  દહેવાણ  ર૭૩૩૩૯ 
૧૬ ગોરેલ  સોલંકી રમેશભાઈ એમ.  હરસિઘ્ધ ઉ.બુ. વિધાલય,ગોરેલ  ગોરેલ  ર૪૫૯૦૫ 
૧૭ જંત્રાલ  ૫રમાર ભીમસિંહ આર.  ઉતર બુનિયાદી વિધાલય  જંત્રાલ  ર૬૦૩૫૯ 
૧૮ જુના બદલપુર  ૫રમાર જી.યું.  ઉતર બુનિયાદી વિધાલય તથા ઉચ્ચતર માઘ્યમિક વિધાલય,  જુના બદલપુર  ર૪રર૦૩ 
૧૯ કઠાણા  ૫ટેલ મહેન્દ્રકુમાર રણછોડભાઈ  શ્રી મહીસાગર વિધાલય  કઠાણા  ર૭૩૧૩ર 
ર૦  કાવીઠા  ૫ટેલ જીતેન્દ્રભાઈ ડાહયાભાઈ  આર.બી.હાઈસ્કૂલ, કાવીઠા  કાવીઠા  રરર૩૫૬ 
ર૧  કિંખલોડ  ૫ટેલ યોગેશભાઈ શાંતિલાલ  શ્રી આર.ડી.૫ટેલ હાઈસ્કૂલ, કિંખલોડ  કિંખલોડ  ર૮૧૬૭૧ 
રર  કોઠીયાખાડ  સોલંકી સી.પી.  ઉતર બુનિયાદી વિધાલય  કોઠીયાખાડ  ર૮૧૬૪૦ 
ર૩  કઠોલ  પંડયા જયંતકુમાર આત્મારામ  સતમાર્ગ ઉ.બુ. વિધાલય  કઠોલ  ર૮૫૬૧૭ 
ર૪  કઠાણા  સોલંકી વિજયસિંહ એમ.  ઉતર બુનિયાદી વિધાલય  કઠાણા   
ર૫  નાપા  સોલંકી નિતીનકુમાર કનકસિંહ  આર.કે.૫રીખ એન્ડ જે.જે. ૫ટેલ હાઈસ્કૂલ, નાપા  નાપા  ર૮૩૬રર 
ર૬  પામોલ  મહેતા રાજેન્દ્ર પ્રસાદ એમ.  એસ.ડી.૫ટેલ ફુલધાઈ વિધા મંદીર  પામોલ  ર૮૩૭૧૦ 
ર૭  રણોલી  જાની એમ.આર.  રણોલી હાઈસ્કુલ  રણોલી  ર૪૪ર૩ર 
ર૮  વિરસદ  પંચાલ કે.એફ.  શ્રી યોગીજી મહારાજ વિનય મંદીર  વિરસદ  ર૮૬૫૩૫ 
ર૯  રાસ  ૫ટેલ સંજયભાઈ કાંતીભાઈ  રાસ હઈસ્કૂલ, રાસ  રાસ  ર૮૫૬૩૫ 
૩૦ રાવણાપુરા (ચુવા)  સોલંકી મહેશભાઈ ભઈજીભાઈ  ઉતર બુનિયાદી વિધાલય  રાવણાપુરા (ચુવા)  ર૮૬૫૪૯ 
૩૧ સીસ્વા  ૫ટેલ દિલી૫કુમાર લક્ષ્મીદાસ  શ્રીમતી ડી.એમ.હાઈસ્કૂલ  સીસ્વા  ર૮૮૪૬૮ 
૩ર  સૈજપુર  ૫ટેલ જગદીશભાઈ પી.  એસ.યુ.૫ટેલ (રણોલી વાળા) હાઈસ્કૂલ  સૈજપુર  ર૭૪૮૪૫ 
૩૩ સારોલ  ૫રમાર બળવંતસિંહ ભીમસિંહ  સર્વોદય ઉતર બુનિયાદી વિધાલય  સારોલ  ર૭૫૮૩૪ 
૩૪ વહેરા  સુથાર હર્ષદભાઈ રમણભાઈ  એચ.જે.૫ટેલ હાઈસ્કુલ  વહેરા  રર૩૩૦૬ 
૩૫ વિરસદ  અમીન રાકેશભાઈ ભાસ્કરભાઈ  શ્રી વસનદારસ હાઈસ્કૂલ, વિરસદ  વિરસદ  ર૪૪૪૪૮ 
૩૬ વાલવોડ  ૫ટેલ કીર્તિકુમાર રમણભાઈ  સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ, વાલવોડ  વાલવોડ  ર૮૮૯૬૪ 
૩૭ સત્યાગ્રહ છાવણી, વાસણા (બો)  ૫ઢીયાર ચંદુભાઈ ડી.  ઉતર બુનિયાદી વિધાલય  સત્યાગ્રહ છાવણી, વાસણા (બો)  રર૮૫ર૪ 
૩૮ વાસણા (બો)  ઈન્ચાર્જ ભટ નિરંજનકુમાર .યુ.  સરદાર ૫ટેલ માઘ્યમિક શાળા, વાસણા,(બો)  વાસણા (બો)  રર૮૦૦૩ 
૩૯ વાસણા (રા)  ચૌહાણ કાભઈભાઈ જેભાઈભાઈ  જલારામ ઉ.બુ. વિધાલય, વાસણા (રા)  વાસણા (રા)  ર૮૫૦૪૯ 
૪૦ ઝારોલા  ૫ટેલ નવીનભાઈ એ.  એચ.જે.૫રીખ હાઈસ્કૂલ, ઝારોલા  ઝારોલા  ર૮૫૬૩૭ 
૪૧ ડભાસી  ૫રમાર દિનુભાઈ મૂળજીભાઈ  સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ, ડભાસી  ડભાસી  ર૮૬૬૦૩ 
૪ર  કઠાણા સ્ટેશન  સેવક કીરણબેન એન.  સર્વોદય ઉતર બુનિયાદી વિધાલય  કઠાણા સ્ટેશન  ર૭૩૧૯૪ 
૪૩ બોચાસણ  ૫રમાર મફતભાઈ બાબુભાઈ  વિનય મંદીર વલ્લભ વિધાલય, બોચાસણ  બોચાસણ  ર૮૬૬૫૪ 
૪૪ પોલીસ સ્ટેહન સામે, ભાદરણ  ૫ટેલ સ્નેહલકુમાર રણજીતભાઈ  ઈગ્લીંશ મીડીયમ સ્કૂલ,  પોલીસ સ્ટેહન સામે, ભાદરણ  ર૮૮૭૬૦ 
$5 નાપા  ઈન્ચાર્જ મલેક જિયાઉદીન એમ.  આદર્શ માઘ્યમિક શાળા,  નાપા  ર૮૩૯૫૦ 
૪૬   રજનીકાન્ત એચ.દવે  એકસેલન્ટ ઈગ્લીશ મિડીયમ સ્કુલ     
૪૭ બોરસદ  ડો.છત્રસિંહ યુ. સોલંકી  શ્રી રતનશી પુરૂસોતમ અનડા શિક્ષણ મહા વિધાલય  બોરસદ  રરર૫૧૯ 
૪૮ બોરસદ  ડો.લલિત શંકર ૫ન્નાલાલ જોષી  ૫ટેલ જે.બી. રૂદેલ વાળા આર્ટસ, ૫ટેલ એ.એમ.રૂદેલ વાળા કોમર્સ એન્ડ ૫ટેલ જે.ડી.કે. દાવોલ વાળા સાયન્સ કોલેજ, બોરસદ  બોરસદ  રરર૦ર૪ 
૪૯ કોસીન્દ્રા  હરમાનભાઈ ૫રસોત્તમભાઈ સોલંકી  અલારસા કુમાર  ૯૯૧૩૬૦૩૬૩૪
૫૦ અલારસા  નયનાબેન પ્રભુદાસ ૫ટેલ  અલારસા કુમાર   
૫૧ જોશીકુવા  દક્ષાબેન ગોરધનભાઈ ૫ટેલ  અલારસા કુમાર   
૫૨ બોરસદ  બાબુભાઈ પુનમભાઈ મકવાણા  અલારસા કુમાર   
૫૩ કોસીન્દ્રા  ભગવાનસિંહ ચંદુભાઈ ૫ઢિયાર  અલારસા કુમાર   
૫૪ નિસરાયા  નિતીલાબેન રમણલાલ ૫ટેલ  અલારસા કુમાર   
૫૫ કોઠિયાખાડ  રણછોડભાઈ સધરસિંહ ૫ઢિયાર  અલારસા કુમાર   
૫૬ ખેડાસા  છત્રસિંહ લક્ષ્મણસિંહ સોલંકી  અલારસા કુમાર   
૫૭ સારોલ  રમેશભાઈ ચંદુભાઈ જાદવ  અલારસા કુમાર   
૫૮ બોરસદ  ગ્રેના દિનકરભાઈ મોગરિયા  અલારસા કુમાર   
૫૯ અલારસા  મિનાક્ષીબેન રેવન્દાસ ૫ટેલ  અલારસા કન્યા  ૦૨૬૯૬ ૨૭૧૮૨૧
૬૦ અલારસા  સરોજબેન રમણભાઈ સોલંકી  અલારસા કન્યા   
૬૧ અલારસા  શારદાબેન રાવજીભાઈ પ્રજા૫તિ  અલારસા કન્યા   
૬૨ બોરસદ  મીનાકુમારી સુલેમનભાઈ સોલંકી  અલારસા કન્યા   
૬૩ આણંદ  નિલમબેન ગુણવંતભાઈ ૫રમાર  અલારસા કન્યા   
૬૪ બોરસદ  હિનાબેન પ્રવિણભાઈ સોલંકી  અલારસા કન્યા   
૬૫ અલારસા  અનિશાબેન સિકંદરવલી મલેક  અલારસા કન્યા   
૬૬ અલારસા  કલ્પનાબેન મોહનભાઈ શર્મા  અલારસા કન્યા   
૬૭ અલારસા  પુનમભાઈ મોહનભાઈ જાદવ  ત્રિલોકપુરા  ૦૨૬૯૬ ૨૭૧૮૫૧
૬૮ અલારસા  ખોડાભાઈ જીવાભાઈ ભંગી  ત્રિલોકપુરા   
૬૯ જોશીકુવા  જયોતિકાબેન ચિમનભાઈ ૫ટેલ  ત્રિલોકપુરા   
૭૦ ચુવા  ભાનુભાઈ ચિમનભાઈ રાઠોડ  ત્રિલોકપુરા   
૭૧ અલારસા  કાનનકુમારી સેતાનસિંહ ભાટી  ત્રિલોકપુરા   
૭૨ બોરસદ  સિલ્વેસ્ટર સેમ્યુલભાઈ ૫રમાર  ત્રિલોકપુરા   
૭૩ ખેડાસા  વિક્રમસિંહ ઉદેસિંહ મહિડા  ત્રિલોકપુરા   
૭૪ અલારસા  મણીભાઈ બેચરભાઈ પ્રજા૫તિ  રેવાપુરી  ૦૨૬૯૬ ૨૭૧૯૨૯
૭૫ અલારસા  હસમુખભાઈ સોમચંદ મકવાણા  રેવાપુરી   
૭૬ અલારસા  કનુભાઈ રાવજીભાઈ ૫ટેલ  રેવાપુરી   
૭૭ બોચાસણ  રમેશભાઈ ચંદુભાઈ ૫રમાર  રેવાપુરી   
૭૮ ગાજણા  હેમચંદ્રસિંહ હરમાનભાઈ મહિડા  રેવાપુરી   
૭૯ સારોલ  કલ્પેશકુમાર સરદારસિંહ જાદવ  રેવાપુરી   
૮૦ દહેમી  મનિષાબેન લલ્લુભાઈ મકવાણા  રેવાપુરી   
૮૧ અલારસા  અર્જુનસિંહ ચંદ્રસિંહ મહિડા  અભેટાપુરા  ૦૨૬૯૬ ૨૯૧૨૭૦
૮૨ અલારસા  પ્રજ્ઞાબેન જયશંકર ત્રિવેદી  અભેટાપુરા   
૮૩ અલારસા  જીજ્ઞેશકુમાર ભૂપેન્દ્રભાઈ ભટ  અભેટાપુરા   
૮૪ સારોલ  મહેન્દ્રસિંહ મોતીસિંહ ૫રમાર  ખાડિયા વર્ગ  ૯૯૦૯૪૫૨૮૯૩
૮૫ બદલપુર  ઈન્દિરાબેન દાનિયેલભાઈ ૫રમાર  ખાડિયા વર્ગ   
૮૬ સીગલાવ  કાન્તિભાઈ અંબાલાલ ૫ટેલ  પામોલ   
૮૭ પામોલ  ધર્મિષ્ઠાબેન રવિશંકર વ્યાસ  પામોલ   
૮૮ બોરસદ  તરલાબેન એલીસાભાઈ કારપેન્ટર  પામોલ   
૮૯ દહેમી  દિનાબેન હરખાભાઈ મકવાણા  પામોલ   
૯૦ દાવોલ  રમેશભાઈ મંગળભાઈ પ્રજા૫તિ  પામોલ   
૯૧ બોરસદ  અલ્પુબેન કનુભાઈ સોની  પામોલ   
૯૨ બોરસદ  આશિષકુમાર ભાનુપ્રસાદ રાવલ  પામોલ   
૯૩ બોરસદ  રાજન શંકરલાલ ગોહેલ   પામોલ   
૯૪ બોરસદ  અશોકભાઈ બાબુ ભાઈ ૫ટેલ  પામોલ   
૯૫ બોરસદ  છાયાબેન દિનેશભાઈ રોહિત  પામોલ   
૯૬ આણંદ  રમેશભાઈ બેનાર્દભાઈ મેકવાન  કલોસપુર  ૦૨૬૯૨ ૬૫૫૨૫૭
૯૭ આણંદ  લીલાબેન મગનભાઈ ૫રમાર  કલોસપુર   
૯૮ પામોલ  અરવિંદસિંગ નાનસિંગ રાઠોડ  કલોસપુર   
૯૯ બોરસદ  દીપિકાબેન મનોરભાઈ ૫રમાર  કલોસપુર   
 
આગળ જુઓ