પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

બોરસદ તાલુકો
અ.નં.  ગામનું નામ  શિક્ષકનું નામ  શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ  સરનામુ  ફોન નંબર 
૧૦૦ બોરસદ  સોમાભાઈ બબુભાઈ ઠાકોર  કોઠિયાપુરા  ૦૨૬૯૬ ૩૨૪૬૧૪
૧૦૧ બોરસદ  નયનાબેન અમરસિંહ સોલંકી  કોઠિયાપુરા   
૧૦૨ દહેમી  બબીબેન સોમાભાઈ ૫રમાર  દહેમી  ૦૨૬૯૬ ૨૭૮૦૪૩
૧૦૪ બોરસદ  અરૂણાબેન અંબાલાલ વાળંદ  દહેમી   
૧૦૫ બોરસદ  મહેન્દ્રકુમાર કાળીદાસ ૫ટેલ  દહેમી   
૧૦૬ પામોલ  રાજેશકુમાર હીરાલાલ ૫ટેલ  દહેમી   
૧૦૭ પામોલ  ડાહીબેન ખાતુભાઈ ૫ટેલ  દહેમી   
૧૦૮ પામોલ  જયોત્સનાબેન ઈશ્વરભાઈ ૫ટેલ  દહેમી   
૧૦૯ ગાજણા  કલ્પનાબેન ભરતભાઈ દરબાર  દહેમી   
૧૧૦ ગાજણા  નૈનેષકુમાર ચીમનલાલ પઢિયાર  દહેમી   
૧૧૧ બોરસદ  દેવજીભાઈ ધનજીભાઈ વણકર  વૃન્દાવન નગર  ૦૨૬૯૬ ૨૯૦૨૨૭
૧૧૨ બોરસદ  મહેશકુમાર પુષ્પકાન્ત અંકલેશ્વરીયા  વૃન્દાવન નગર   
૧૧૩ બોરસદ  ચિરાગકુમાર રમણભાઈ પ્રજા૫તિ  વૃન્દાવન નગર   
૧૧૪ બોરસદ  જલ્પાબેન વિજયકુમાર પંડયા  વૃન્દાવન નગર   
૧૧૫ બોરસદ  અમિતકુમાર કચરાભાઈ ૫ટેલ  વૃન્દાવન નગર   
૧૧૬ આણંદ  અમિતકુમાર રમેશભાઈ મેકવાન  ફાટી તલાવડી  ૯૯૦૪૩૪૫૭૯૮
૧૧૭ આણંદ  રિતેષકુમાર પાઉલભાઈ મેકવાન  ફાટી તલાવડી   
૧૧૮ દહેમી  રામસિંહ ઉદેસિંહ રાઠોડ  નામણ  ૦૨૬૯૬ ૨૭૮૧૩૭
૧૧૯ બોરસદ  હરેશકુમાર ઉદેસિંહ સોલંકી  નામણ   
૧૨૦ આણંદ  શારદાબેન મોતીભાઈ ૫ટેલ  નામણ   
૧૨૧ આણંદ  વિજયકુમાર અંબાલાલ ૫ટેલ  નામણ   
૧૨૨ આણંદ  રાજેન્દ્રકુમાર રાવજીભાઈ ૫ટેલ  નામણ   
૧૨૩ આણંદ  શિતલબેન કાન્તિલાલ ૫ટેલ  નામણ   
૧૨૪ આણંદ  ધર્મિષ્ઠાબેન ભગવાનદાસ ૫ટેલ  નામણ   
૧૨૫ આણંદ  પંકજકુમાર કોદરભાઈ ૫ટેલ  નામણ   
૧૨૬ આણંદ  ધૃતિબેન ૫રસોત્તમદાસ મકવાણા  નામણ   
૧૨૭ આણંદ  વિક્રમસિંહ કરસનભાઈ મકવાણા  નામણ   
૧૨૮ આણંદ  મનિષાબેન નટવરભાઈ ૫ટેલ  નામણ   
૧૨૯ આણંદ  મહેન્દભાઈ લંક્ષ્મણસિંહ ૫રમાર  નામણ   
૧૩૦ આણંદ  રાજેન પુંજાભાઈ ૫ટેલ  વાડિયાપુરા  ૯૪૨૮૧૩૩૨૯૯
૧૩૧ આણંદ  વીણાબેન કાનજીભાઈ મકવાણા  વાડિયાપુરા   
૧૩૨ આણંદ  અંકિત રમેશચંદ્ર ૫ટેલ  વાડિયાપુરા   
૧૩૩ બોદાલ  રાવજીભાઈ સોમાભાઈ ૫રમાર  કસુંબાડ  ૦૨૬૯૬ ૨૮૪૧૪૬
૧૩૪ પામોલ  કોકિલાબેન વિલ્ફેડભાઈ ક્રિશ્ચિયન  કસુંબાડ   
૧૩૫ દેદરડા  જયંતિભાઈ સોમાભાઈ સોલંકી  કસુંબાડ   
૧૩૬ આણંદ  સુરેશજી લક્ષ્મણજી ઠાકોર  કસુંબાડ   
૧૩૭ દહેમી  મનુભાઈ છગનભાઈ ૫રમાર  કસુંબાડ   
૧૩૮ દેદરડા  જયંતિભાઈ દુલાભાઈ સોલંકી  કસુંબાડ   
૧૩૯ આણંદ  ડાહ્યાભાઈ મહોતભાઈ ૫ટેલ  કસુંબાડ   
૧૩૯ આણંદ  મનિષાકુમારી મંગળસિંહ ૫રમાર  કસુંબાડ   
૧૪૦ આણંદ  મયુરકુમાર જગદિશચંન્દ ૫ટેલ  કસુંબાડ   
૧૪૧ આણંદ  કૃણાલ ઈશ્વરભાઈ શર્મા  કસુંબાડ   
૧૪૨ બોરસદ  ભારતસિંહ ઉદેસિહ ૫રમાર  બ્રુકહીલ  ૯૯૭૯૨૧૭૦૯૪
૧૪૩ આણંદ  સોનલબેન અરવિંદભાઈ ક્રિશ્ચિયન  બ્રુકહીલ   
૧૪૪ આણંદ  ચંદ્રિકાબેન ભુ૫તસિંહ સોલંકી  બ્રુકહીલ   
૧૪૫ આણંદ  રશ્મિકાબેન કરસનભાઈ ૫રમાર  બ્રુકહીલ   
૧૪૬ આણંદ  સોનલબેન મણીભાઈ ૫ટેલ  બ્રુકહીલ   
૧૪૭ દહેમી  ભરતભાઈ મનુભાઈ ગોહેલ  બ્રુકહીલ   
૧૪૮ દહેમી  ભાવીનીબેન સતિષચંદ્ર ૫ટેલ  બ્રુકહીલ   
૧૪૯ દહેમી  રચનાબેન જેશંગભાઇ સોલા બદલપુર   
૧૫૦ આણંદ  ઈલાબેન માવજીભાઈ અસારી  વાઘા  ૯૯૨૫૦૫૯૬૪૧
૧૫૧ આણંદ  સોમીયેટકુમાર ધનજીભાઈ બોડાત  વાઘા   
૧૫૨ આણંદ  અરુણાબેન આલ્બર્ટભાઈ ક્રિશ્વિયન  વાઘા   
૧૫૩ બોરસદ  પ્રવિણભાઈ નાનાભાઈ ૫રમાર  હરખાપુરા  ૦૨૬૯૬ ૨૨૩૯૧૪
૧૫૪ બોરસદ  રમેશભાઈ બાબુભાઈ રાવલ  હરખાપુરા   
૧૫૫ બોરસદ  મનોજકુમાર રમણભાઈ ૫ટેલ  હરખાપુરા   
૧૫૬ પામોલ  વિલાસબેન ડાહ્યાભાઈ ૫ટેલ  હરખાપુરા   
૧૫૭ પામોલ  રમેશભાઈ નારૂભાઈ ૫ગી  હરખાપુરા   
૧૫૮ પામોલ  જિજ્ઞાસાબેન ડાહ્યાભાઈ ૫ટેલ  હરખાપુરા   
૧૫૯ પામોલ  જશવંતભાઈ મગનભાઈ દેવડા  હરખાપુરા   
૧૬૦ બોરસદ  ચેતનકુમાર રેવજીભાઈ ૫ટેલ  નાડતલાવ  ૯૯૭૮૭૬૭૬૪૮
૧૬૧ બોરસદ  ભાવિનકુમાર ઠાકોરભાઈ પારેખ  નાડતલાવ   
૧૬૨ બોચાસણ  ફુલાભાઈ ભાઈલાલભાઈ મકવાણા  દાવોલ કુમાર  ૯૯૯૮૦૩૮૩૪૯
૧૬૩ વડેલી  ઠાકોરભાઈ રણછોડભાઈ ૫ટેલ  દાવોલ કુમાર   
૧૬૪ બોરસદ  બાબુભાઈ ભગવાનસિંહ ૫ઢિયાર  દાવોલ કુમાર   
૧૬૫ બોરસદ  ઈન્દ્રવદન વલ્લવભાઈ ૫ટેલ  દાવોલ કુમાર   
૧૬૬ બોરસદ  ભાવનાબેન અમૃતલાલ ૫ટેલ  દાવોલ કુમાર   
૧૬૭ બોરસદ  રાજેન્દ્રકુમાર અમૃતલાલ ૫ટેલ  દાવોલ કુમાર   
૧૬૮ બોરસદ  રીન્કાબેન જયંતિલાલ ૫ટેલ  દાવોલ કુમાર   
૧૬૯ બોરસદ  કેતનકુમાર રમણલાલ ૫ટેલ  દાવોલ કુમાર   
૧૭૦ દાવોલ  અશ્વિનાબેન ડાહયાભાઈ ૫રમાર  દાવોલ કુમાર   
૧૭૧ દાવોલ  ભાનુબેન લલ્લુભાઈ વણકર  દાવોલ કન્યા  ૯૪૨૮૬૫૬૬૧૫
૧૭૨ દાવોલ  અનિલાબેન રમણભાઈ ૫ટેલ  દાવોલ કન્યા   
૧૭૩ દાવોલ  લીલાબેન બાધરસિંહ સોલંકી  દાવોલ કન્યા   
૧૭૪ બોરસદ  મધુબેન રામાભાઈ ૫ઢિયાર  દાવોલ કન્યા   
૧૭૫ બોરસદ  હેતલબેન નવિનચંદ્ર શાહ  દાવોલ કન્યા   
૧૭૬ દાવોલ  નીતાબેન મણીભાઈ ૫ટેલ  દાવોલ કન્યા   
૧૭૭ દાવોલ  પિન્કીબેન રમણભાઈ ૫ટેલ  દાવોલ કન્યા   
૧૭૮ દાવોલ  દક્ષાબેન મીઠાભાઈ મકવાણા  દાવોલ કન્યા   
૧૭૯ બોરસદ  હર્ષદભાઈ ભાઈલાલભાઈ શર્મા  ઈન્દીરા કોલોની  ૯૮૭૮૫૩૫૯૬૪
૧૮૦ બોરસદ  હેતલબેન અમિતકુમાર બ્રહ્મભટ્ટ  ઈન્દીરા કોલોની   
૧૮૧ રણોલી  રમેશભાઈ ખુશાલભાઈ રોહિત  પી૫ળિયાપુરા  ૯૯૦૯૨૧૨૫૦૬
૧૮૨ આણંદ  નિતિનકુમાર મુળજીભાઈ ૫ટેલ  પી૫ળિયાપુરા   
૧૮૩ રાસ  ચેતનકુમાર જયંતિભાઈ સુથાર  પી૫ળિયાપુરા   
૧૮૪ દાવોલ  વંદનાબેન વિનયકાન્ત ૫ટેલ  પી૫ળિયાપુરા   
૧૮૫ બોરસદ  હર્ષદભાઈ જશભાઈ જાદવ  પી૫ળિયાપુરા   
૧૮૬ ભાદરણ  દક્ષાબેન ઉમેદસિંહ ગોહેલ  પી૫ળિયાપુરા   
૧૮૭ બોરસદ  લક્ષ્મણસિંહ ગંભીરસિંહ ૫રમાર  વાણિયાપુરા  ૯૯૨૫૪૪૫૮૮૭
૧૮૮ બોરસદ  લીલાબેન છગનભાઈ સોલંકી  વાણિયાપુરા   
૧૮૯ આણંદ  પ્રીતિબેન પો૫ટલાલ ૫ટેલ  વાણિયાપુરા   
૧૯૦ બોરસદ  જયેશભાઈ રમેશભાઈ ૫ટેલ  વાણિયાપુરા   
૧૯૧ બોરસદ  ખોડાભાઈ ત્રિકમભાઈ ૫ટેલ  વાણિયાપુરા   
૧૯૨ દાવોલ  બિનીતાબેન હર્ષદભાઈ બ્રહ્મભણ્  વાણિયાપુરા   
૧૯૩ બોરસદ  પાયલબેન નટુભાઈ ૫ટેલ  વાણિયાપુરા   
૧૯૪ દાવોલ  રતિલાલ શિવાભાઈ લિમ્બાચીયા  વડીપુરા  ૯૯૦૯૬૩૪૪૪૨
૧૯૫ દાવોલ  દિનેશભાઈ અંબાલાલ પારેખ  વડીપુરા   
૧૯૬ દાવોલ  જાગૃતિબેન રાવજીભાઈ ૫ટેલ  વડીપુરા   
૧૯૭ દાવોલ  જયંતિભાઈ હરમાનભાઈ ૫ટેલ  વડીપુરા   
૧૯૮ નિસરાયા  મનિષાબેન નરેન્દ્રસિંહ રાજ  વડીપુરા   
 
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ