પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્તાવના

તાલુકા પંચાયત બોરસદના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ વિકાસ શાખા કાર્યરત છે. જેના તાલુકા વિકાસ અઘિકારીશ્રી તરીકે શ્રી ઓ.એન.રાઠવા ફરજ બજાવે છે. વિકાસ શાખા તાલુકા પંચાયત બોરસદની એક અતિ મહત્‍વની શાખા તરીકે ગણના કરી શકાય તેમ છે. કારણકે વિકાસને લગતી યોજનાઓ ની અમલવારી તથા તેને લગતી કામગીરી, બાંઘકામો,માળખાકીય સુવિઘા માટે સુખાકારીના કામો ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારના ગરીબો અને વંચિતોને મકાન સહાય (રહેઠાણ) જેવી પાયાની સુવિઘાઓ ઉપલબ્‍ઘ કરાવવા માટે વિકાસ શાખાનું મહત્‍વનું યોગદાન રહેલ છે.