પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુતાલુકા પંચાયત –બોરસદ મુ.પો- તાલુકો-બોરસદ જિલ્‍લો- આણંદ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીતાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ,
ફોન નંબર૦ર૬૯૬-રર૩૯૪૯
ઇન્‍ટર કોમ નંબર-
ફેકસ નંબર૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી આઈ.કે.૫રમારમ.તા.વિ.અધિ. ૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬ ૯૬૮૭૨૩૬૩૭૫