પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી સમિતિઓ

સમિતિઓ


સમિતિનુ નામ :- તાલુકા પંચાયત બોરસદની કારોબારી સમિતિ
અ.નં સભ્યશ્રીનું નામમત વિસ્તાર
ગોવિંદભાઈ સામંતસિંહ ૫રમાર (કારોબારી અધ્યક્ષશ્રી)સભ્યશ્રી કિંખલોડ
નટુભાઈ મગનભાઈ ઠાકોર સભ્યશ્રી પામોલ
અલ્પેશભાઈ ચીમનભાઈ ૫ટેલ સભ્યશ્રી સીસ્વા
મહંમદખાન અભેસંગ રાણા સભ્યશ્રી નાપાવાંટા
કૈલાસબેન વિનુભાઈ ૫રમાર સભ્યશ્રી ખેડાસા
અભેસિંહ લક્ષ્‍મણસિંહ જાદવસભ્યશ્રી સારોલ
જયેશકુમાર જશભાઈ ૫ટેલ સભ્યશ્રી વિરસદ
દક્ષાબેન અંબાલાલ ૫રમારસભ્યશ્રી જંત્રાલ
સોનલબેન હર્ષદભાઈ ગોહેલ સભ્યશ્રી દહેમી

સમિતિનું નામ : તાલુકા પંચાયત બોરસદની સામાજીક ન્યાય સમિતિ
અ.નં સભ્યશ્રીનું નામ મત વિસ્તાર
જશભાઈ અંબાલાલ ૫રમાર ભાદરણ
મકવાણા શાંતાબેન કનુભાઈ કો.સભ્ય (ભાદરણ)
રોહીત બાબુભાઈ લાલજીભાઈ કો.સભ્ય (દહેવાણ)
મંડોળ રાજેશભાઈ રામસીંગ કાવીઠા
રોહીત પુનમભાઈ રામાભાઈ કો.સભ્ય (ઝારોલા)