પંચાયત વિભાગ
સં૫ર્ક માહિતી
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામુતાલુકા વિકાસ અધિકારી
તાલુકા પંચાયત કચેરી, બોરસદ
મુ.બોરસદ તા.બોરસદ જિ.આણંદ
પીન.કો.૩૮૮૫૪૦
ફોન નંબરરર૧૦૬૬
ફેકસ નંબરરર૧૦૬૬