પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

તાલુકા પંચાયત બોરસદની હિસાબી શાખા દવારા સરકારશ્રી તરફથી મળતી ગ્રાન્ટો તે અંગેના ફાળવણાં તથા તેના હિસાબો નિભાવવા તથા તેને લગતી આનુસાંગીક કામગીરી કરવામાં આવે છે. તદઉપરાંત હિસાબી કેડરનાં કર્મચારીઓની નિમણુંક, બઢતી, બદલી તથા અન્ય સેવાકિય બાબતો આ શાખા દવારા કરવામાં આવે છે.