પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ - હિસાબી શાખા-બોરસદ
શાખાનું સરનામુ - તાલુકા પંચાયત કચેરી,બોરસદ તા.બોરસદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - બોરસદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર

શ્રી આઈ.કે.૫રમાર

ઈ.ચા. નાયબ હિસાબનીશ ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬ - ૯૬૮૭૨૩૬૩૭૫ 

શ્રી ડી.બી.ઝાલા

ઈ.ચા. સિ.કા. એકા.  ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬૯૭૧૪૩૩૦૨૫૩