પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેકમ શાખા બદલી-બઢતી -

બદલી-બઢતી

જિલ્લા કચેરીએ કરેલ આદેશ અનુસાર અમલવારી અને કાર્યવાહી કરવાની થાય છે.