પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખાકર્મચારીઓની નિવૃ‍તી

કર્મચારીઓની નિવૃ‍તી

કોઇપણ કર્મચારીને વયમયાદાને કારણે નિવૃત કરવામાં આવે આ નિવૃતિની કાર્યવાહી જિલ્લાવની વડી કચેરીના આદેશ મુજબ કાર્યવાહી કરવાની થાય છે.