પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ - મહેકમ શાખા-બોરસદ
શાખાનું સરનામુ - તાલુકા પંચાયત કચેરી,બોરસદ તા.બોરસદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - બોરસદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી આઈ.કે.૫રમાર નાયબ ચીટનીશ ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬ - ૯૬૮૭૨૩૬૩૭૫