પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામપશુ પાલન શાખા
શાખાનું સરનામુ૫શુ દવાખાના બોરસદ મુ.પો.બોરસદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી૫શુ ચિકિત્સક અધિકારી - બોરસદ
ફોન નંબર
ઇન્‍ટર કોમ નંબર-
ફેકસ નંબર
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી એચ.એલ.મકવાણા ૫શુચિકિત્સક ૦૨૬૯૬ – ૨૨૦૩૭૩ - -