પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા સાંસ્કુતિક કાર્યક્રમ

સાંસ્કુતિક કાર્યક્રમ

શાળાકક્ષાએ રાષ્ટ્રીય તહેવારોની ઉજવણી દરમ્યાન તથા સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતા અન્ય કાર્યક્રમોમાં સાંસ્કૃતતિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે.