પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામશિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુતાલુકા પંચાયત –બોરસદ મુ.પો- તાલુકો-બોરસદ જિલ્‍લો- આણંદ પીન નં.-૩૮૮પ૪૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર-
ફેકસ નંબર-
  
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી સી.ડી.ડામોર તા.પ્રા.શિક્ષણાધિકારી ૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬ --