પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યા.સ કરતા બાળકો તથા શિક્ષકો ઉપર વહીવટી નિયંત્ર રાખવાનું સરકારશ્રીનાં ધારા ધોરણ મુજબ શિક્ષકોની રજા, ઇજાફા, પેન્શ નકેશ, શિષ્યશવૃતી, શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો ઉપરાંત સાંસ્કૃાતિક કાર્યક્રમો વગેરે જેવી કામગીરીની દેખરેખ રાખવાનું.
દર માસે પે-સેન્ટબર આચાર્યશ્રીઓની બેઠક બોલાવવાનું તથા તેમાં તાલુકાની અગત્યસની બાબતો તેમજ પ્રાથમિક શિક્ષણનો વિકાસ અને બાળકોનાં અભ્યાસસને લગતી બાબતોની ચર્ચા વિચારણા તથા માર્ગદર્શન આપવાનું. શાળાકીય પ્રવૃતિઓ જેવાકે, શાળા પ્રવેશોત્સોવ, ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનો, રમતોત્સવો તથા અન્ય કાર્યક્રમો યોજવાનું બાળકો માટેની પ્રોત્સાપહક યોજનાઓની માહિતી પણ આ શાખા અંતર્ગત મળી રહે છે.