પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુતાલુકા પંચાયત બોરસદ મુ.પો.બોરસદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીતાલુકા વિકાસ અધિકારી - બોરસદ
ફોન નંબર૦ર૬૯૬-રર૧૦૬૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર-
ફેકસ નંબર-

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
ડો. એ. આર. સિણોજીયા આંકડા મદદનીશ ૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૬૬ ૯૪૨૮૭૦૧૧૨૮